Ruimtelijk ontwerp Logistiek Park Moerdijk vastgesteld

Geplaatst: 23-2-2011

Op 22 februari hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant het ruimtelijk ontwerp voor het Logistiek Park Moerdijk (LPM) vastgesteld. Het park van 150 hectare komt direct ten zuiden van het knooppunt Klaverpolder (A16 / A17). Er gaat zich bedrijvigheid vestigen op het gebied van transport en logistiek. Het park richt zich daarmee op een ander type bedrijvigheid met een lagere milieubelasting, dan de bedrijvigheid op het bestaande zeehaven- en industrieterrein Moerdijk

Het LPM heeft hoge ambities op het vlak van duurzaamheid, landschappelijke inpassing, energie, water en ruimte. Met het vastgestelde ruimtelijk ontwerp is een belangrijke basis gelegd voor het unieke, duurzame karakter en het onderscheidend en concurrerend vermogen van het LPM. 

Het ruimtelijk ontwerp LPM is in een samenwerking tussen provincie Noord-Brabant en gemeente Moerdijk tot stand gekomen. In het ontwerpproces zijn diverse andere partijen geconsulteerd, zoals het Havenschap Moerdijk, het Waterschap Brabantse Delta, het Rijk en partijen uit de logistieke sector.

Op basis van het ruimtelijk ontwerp stelt de provincie Noord-Brabant een inpassingsplan (provinciaal bestemmingsplan) op. De komende periode stelt de provincie daarvoor eerst een voorontwerp-inpassingsplan en project-MER (milieueffectrapport) op. Het voorontwerp-inpassingsplan wordt gelijktijdig met het project-MER voor inspraak ter inzage gelegd. Dit worden onder andere via deze website en de huis-aan-huisbladen in de regio Moerdijk bekend gemaakt. Iedereen krijgt dan de gelegenheid om te reageren.