Uitbreiding m.e.r.-procedure Logistiek Park Moerdijk

Geplaatst: 23-3-2011

Voor de realisatie van het Logistiek Park Moerdijk (LPM) wordt door de provincie Noord-Brabant een provinciaal inpassingsplan (vergelijkbaar met een bestemmingsplan) opgesteld. In een Startnotitie zijn op 17 december 2009 de Richtlijnen vastgesteld voor de milieueffectrapportage van dit project (project-MER). De provincie heeft de ambitie het LPM indien mogelijk energie- en CO2-neutraal te ontwikkelen, onder andere door gebruikmaking van windenergie.

Na de eerste verkenningen blijkt dat het plaatsen van windturbines een positief effect heeft op realisatie van deze ambitie. Omdat de mogelijkheid tot het plaatsen van windturbines niet in de Startnotitie is opgenomen wordt de Startnotitie aangevuld met de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (Notitie R&D). Hiermee wordt het verplicht het oprichten van windturbines mee te nemen in de beoordeling van de milieueffectrapportage.

In de Notitie R&D wordt aangeven wat het voornemen is ten aanzien van windturbines en wat er in de milieueffectrapportage onderzocht gaat worden. U kunt hierop schriftelijk uw reactie (zienswijze) geven. De Notitie R&D en de binnengekomen zienswijzen worden voor advies aan de Commissie voor de Milieueffectrapportage voorgelegd.

Download hier de Notitie R&D.

Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen tot en met 2 mei 2011.

Provincie Noord-Brabant, Bureau Milieu Beheer
T.a.v. de heer ing. W.A.J.M. Michels
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
onder vermelding van "Inspraak Notitie R&D LPM"

Voor nadere informatie over deze procedure kunt u contact opnemen met de heer W.A.J.M. Michels, op telefoonnummer (073) 680 88 62.