GS stellen voorontwerp-inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk vast

Geplaatst: 16-5-2012

's-Hertogenbosch, 16 mei 2012 - Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben het voorontwerp-inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk vastgesteld. Dit provinciale bestemmingsplan maakt de realisatie en ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk mogelijk.

Logistiek Park Moerdijk is een bovenregionaal bedrijventerrein, ca. 190 ha. groot, dat specifiek bedoeld is voor Value Added Logistics (VAL), bedrijven groter dan 5 hectare, én VAL-bedrijven die ongeacht hun omvang havengerelateerd zijn. De provincie wil de economische structuur in (West-) Brabant versterken, door deze doelgroep vestigingsruimte te bieden op de daarvoor meest geschikte plek (in de oksel van de A16/A17) in West-Brabant. Logistiek Park Moerdijk zal een hoogwaardig, vernieuwend duurzaam en innovatief karakter krijgen.

In 2009 hebben het Rijk, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk de bestuursovereenkomst ‘realisatie gebiedsontwikkeling Moerdijk' ondertekend. Met deze overeenkomst wordt ingezet op de realisatie van een brede integrale gebiedsontwikkeling, gericht op versterking van de economie én leefbaarheid in de gemeente Moerdijk. De ontwikkeling en realisatie van Logistiek Park Moerdijk is onderdeel van deze overeenkomst. Door de ontwikkeling en realisatie van Logistiek Park Moerdijk is het mogelijk een impuls te geven aan verbetering van de leefomgeving in de gemeente Moerdijk.

Het voorontwerp inpassingsplan en de concept projectMER (milieueffectrapportage) worden ter inzage gelegd voor inspraak. Tijdens de inspraakperiode zullen op diverse informatieavonden de plannen worden toegelicht.