Havenschap Moerdijk ontwikkelaar Logistiek Park Moerdijk

Geplaatst: 14-6-2013

De Raad van Bestuur van het Havenschap Moerdijk, met hierin vertegenwoordigers van de provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk, heeft op donderdag 13 juni ingestemd met de Locatie Ontwikkelings Overeenkomst voor het Logistiek Park Moerdijk (LPM). Middels deze overeenkomst neemt het Havenschap Moerdijk de ontwikkeling, exploitatie en het beheer van het Logistiek Park Moerdijk op zich. Besluitvorming over deze overeenkomst in Provinciale Staten van Brabant en de Gemeenteraad van Moerdijk vindt in het najaar plaats. Het Logistiek Park Moerdijk wordt een bovenregionaal bedrijventerrein gelegen tussen de A16 en A17 dat specifiek bedoeld is voor grootschalige logistieke bedrijven. Dit zijn bedrijven die zich richten op Value Added Logistics.

In mei 2012 hebben de provincie Noord-Brabant, gemeente Moerdijk en het Havenschap Moerdijk een Akkoord op Hoofdlijnen ondertekend voor het LPM. Dit akkoord is gebaseerd op de in 2009 tussen Rijk, provincie en gemeente gesloten Bestuursovereenkomst Moerdijk Meer Mogelijk. Het Akkoord op Hoofdlijnen stelde de kaders om de samenwerking verder te formaliseren. In het afgelopen jaar is door de provincie, gemeente en het Havenschap gezamenlijk gewerkt aan de Locatie Ontwikkelings Overeenkomst (LOO) waarin de haalbaarheid, realisatie en beheerfase nader zijn uitgewerkt. Met deze overeenkomst heeft de Raad van Bestuur van het Havenschap Moerdijk op donderdag 13 juni ingestemd. In deze overeenkomst staan uitgangspunten benoemd voor de verdere ontwikkeling van het LPM. Verder staat hierin het voornemen om het beheersgebied van het Havenschap uit te breiden met het grondgebied van het LPM. De Locatie Ontwikkelings Overeenkomst wordt tevens voor besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten van Brabant en de Gemeenteraad van Moerdijk. Naar verwachting nemen Provinciale Staten op 20 september en Gemeenteraad Moerdijk op 26 september een besluit over de LOO.

Verdere planvorming

De provincie Noord-Brabant is de afgelopen periode bezig geweest met het verwerken van de inspraakreacties op het voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan van het LPM in een ontwerp Provinciaal Inpassingsplan. Dit plan wordt samen met de Milieu Effect Rapportage en het Ontwerp Exploitatieplan in het najaar van dit jaar ter inzage gelegd. De besluitvorming van het Provinciaal Inpassingsplan en het Exploitatieplan door Provinciale Staten is voorzien in mei 2014. Na positieve besluitvorming kunnen naar verwachting de eerste kavels van het LPM medio 2015 uitgegeven worden.