Oplossingen voor sluipverkeer Zevenbergschen Hoek

Geplaatst: 18-4-2013

De oplossingen om het probleem van het sluipverkeer door Zevenbergschen Hoek aan te pakken zijn in grote lijnen bekend. Het voorstel is om het doorgaand verkeer naar de A16 om de kern heen te leiden en de centrumroute onaantrekkelijker te maken voor het doorgaand verkeer. Ook wordt er geïnvesteerd in het veiliger maken van de bestaande route langs de Vlijt om het bedrijventerrein aan de Bloemendaalse Zeedijk te bereiken. In overleg met bewoners en andere belanghebbenden gaat de gemeente aan een concrete invulling van de aanpak werken. In 2014 worden de maatregelen gerealiseerd.

Verkeersstudie

De inwoners van Zevenbergschen Hoek ondervinden overlast van transport- en sluipverkeer in hun dorp. Als onderdeel van Moerdijk MeerMogelijk wil de gemeente daar iets aan doen om zo het dorp een leefbaarheidsimpuls te geven. Het college heeft onderzoek laten verrichten naar de manier waarop de verkeersoverlast in Zevenbergschen Hoek kan worden beperkt en de verkeersveiligheid kan worden vergroot. De resultaten daarvan zijn opgenomen in een verkeersstudie. In de studie worden de oplossingen benoemd waarmee de verkeersoverlast kan worden aangepakt en het bedrijventerrein veilig ontsloten kan worden.

Oplossingen

Een oplossing voor het verminderen van het sluipverkeer is de route door het centrum minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer en aantrekkelijker maken voor bestemmingsverkeer en langzaam verkeer. Daarnaast is de gemeente van plan de alternatieve route om de kern heen via de Gelderseweg/Hoge Zeedijk aantrekkelijker te maken, zodat dit de natuurlijke route wordt voor het doorgaand verkeer. In mei 2012 zijn al een aantal borden geplaatst om de ontsluiting van het bedrijventerrein aan de Bloemendaalse Zeedijk beter te laten afwikkelen. Dat lijkt een positief effect te hebben. Voor een veiligere ontsluiting van het bedrijventerrein via de Vlijt moet volgens de verkeersstudie het langzaam verkeer gescheiden worden van het auto- en vrachtverkeer. Ook wordt gekeken hoe de snelheid het beste uit het auto- en vrachtverkeer gehaald kan worden.

Ontwerp en realisatie

De verkeersstudie moet nu uitgewerkt worden tot op het niveau van een technisch bestek. Dat doet de gemeente samen met de belanghebbenden, waaronder de diverse omwonenden. Voor de drie hoofdroutes, te weten de alternatieve route via de Hoge Zeedijk-Gelderseweg, de centrumroute via de Driehoefijzersstraat-Hoofdstraat en de ontsluiting van het bedrijventerrein aan de Bloemendaalse Zeedijk via de Vlijt worden werkgroepen gevormd. Binnen de kaders van de verkeersstudie en de geldende regels krijgen de werkgroepen de mogelijkheid om het definitieve ontwerp mee vorm te geven. Daarbij begeleidt een verkeersdeskundige de inbreng van de werkgroepen. De gemeente stelt het ontwerp uiteindelijk vast. De verkeersmaatregelen kunnen naar verwachting vanaf begin 2014 uitgevoerd worden. De financiering wordt ondergebracht in het project Moerdijk MeerMogelijk.

Leefbaarheidsimpuls Zevenbergschen Hoek

In eerste instantie wilde de gemeente een impuls in de leefbaarheid voor Zevenbergschen Hoek realiseren door de verwerving van de bedrijven op het voormalige Campinaterrein aan de Bloemendaalse Zeedijk. Het doel daarvan was het reduceren van de overlast (trillingen, geluid, verkeersonveiligheid) als gevolg van het vrachtverkeer dat door de kern rijdt. Bij de uitwerking van de plannen bleek dat de overlast in Zevenbergschen Hoek veel meer gekoppeld is aan het sluipverkeer van en naar de A16. Daarnaast blijkt dat het vrachtverkeer van en naar het voormalig Campinaterrein veel minder door de kern rijdt dan verwacht, maar, zoals bedoeld, de route via de Vlijt volgt. Om de kwaliteitsimpuls voor de leefbaarheid in Zevenbergschen Hoek een zo groot mogelijk effect te geven, ligt het voor de hand om daar te investeren waar het effect het grootst is en de meeste inwoners er profijt van hebben. De gemeente heeft daarom in maart 2012 besloten om niet over te gaan tot aankoop van de bedrijven op het voormalig Campinaterrein, maar in te zetten op verkeersmaatregelen.