Plan Logistiek Park Moerdijk ter inzage

Geplaatst: 6-6-2014

De Statencommissie voor Ecologie en Ruimte heeft in meerderheid ingestemd om het ontwerp inpassingsplan en het ontwerp exploitatieplan voor Logistiek Park Moerdijk (LPM) ter inzage te leggen. Belanghebbenden kunnen van 12 juni tot en met 23 juli hun zienswijze indienen.

De fracties van VVD, CDA, SP, PvdA, D66 en 50PLUS stemden voor vrijgave voor inspraak. De fracties van PVV, GL, PvdD en OSN stemden tegen.

Logistiek Park Moerdijk

Het ontwerp inpassingsplan en het ontwerp exploitatieplan maken de ontwikkeling van een grootschalig logistiek bedrijventerrein mogelijk in de gemeente Moerdijk. In totaal gaat het om ongeveer 142 hectare dat uitgegeven kan worden aan logistieke bedrijven. LPM moet een belangrijke rol gaan spelen bij de groei in het afhandelen van containers van de havens van Rotterdam en Antwerpen. Het ontwerp inpassingsplan, de bijbehorende MER-rapporten en het ontwerp exploitatieplan voor Logistiek Park Moerdijk worden van 12 juni tot en met 23 juli ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen via ruimtelijkeplannen.brabant.nl. Op basis van de reacties volgt een nieuw voorstel. Provinciale Staten nemen naar verwachting eind 2014 een beslissing over het definitieve inpassings- en exploitatieplan.

Havenstrategie Moerdijk

De ontwikkeling van LPM past in de Havenstrategie Moerdijk. Met deze strategie stellen de gemeente Moerdijk, het Havenschap Moerdijk en de provincie Noord-Brabant de ambitie vast om Moerdijk voor 2030 te ontwikkelen tot een hotspot voor duurzame logistiek en procesindustrie. Onderdeel van deze strategie is een pakket aan maatregelen om te investeren in het aantrekkelijk houden van de regio. Ook krijgen inwoners de keuze om wel of niet te blijven wonen in Moerdijk. Een andere Statencommissie, de commissie voor Economische Zaken en Bestuur behandelde op 6 juni de Havenstrategie. Verschillende fracties plaatsten daar kanttekeningen bij de invloed van de economische ambitie voor de leefbaarheid van het gebied. Ook waren de financiële risico's en die op het gebied van veiligheid onderwerp van discussie. Provinciale Staten en de gemeenteraad van Moerdijk besluiten in principe begin juli over deze strategie.