Voorkeurstracé Noordelijke randweg Zevenbergen bekend

Geplaatst: 18-11-2014

Het voorkeurstracé voor de Noordelijke randweg in Zevenbergen is bekend. De provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk hebben in oktober de voorkeur uitgesproken voor het omleggen van de huidige provinciale weg N285 door Zevenbergen in een korte bocht onderlangs de noordelijke vloeivelden. De weg doorsnijdt de Achterdijk en sluit aan bij de rotonde op de Langeweg en de Oostrand.

De provincie en de gemeente hebben het plan om de N285 door Zevenbergen om te leggen en zo een Noordelijke randweg te realiseren voor Zevenbergen. De afgelopen tijd zijn in het kader van de milieueffectrapportage (MER) een viertal tracés onderzocht. In de MER is onder andere gekeken naar de effecten op het milieu, de verkeersveiligheid, de leefomgeving en de kosten. Op deze verschillende aspecten scoort het voorkeurstracé het beste. De provincie en gemeente hebben daarom aangegeven dat dit tracé de voorkeur heeft. Begin volgend jaar neemt de provincie daarover een definitief besluit, waarna het tracé in detail wordt onderzocht en uitgewerkt. Het is nog niet zeker dat de Noordelijke randweg daadwerkelijk wordt aangelegd, maar wel dat áls de weg doorgaat, dit het tracé wordt.

De gemeente heeft de keuze voor het voorkeurstracé inmiddels toegelicht aan direct betrokkenen op de Achterdijk, de eigenaren van percelen waar het tracé overheen loopt en aan de klankbordgroep die bij het project betrokken is. Ook de gemeenteraad is geïnformeerd over de tracékeuze. Omdat het gaat om een provinciale weg hoeft de gemeenteraad nu hierover geen besluit te nemen. Er wordt nog wel een besluit gevraagd aan de gemeenteraad over het bestemmingsplan. De planning ziet er als volgt uit:

Activiteit

Besluitvorming voorkeurstracé door provincie Begin 2015
Diverse werkzaamheden t.b.v. uitwerken  voorkeurstracé 2015
Start bestemmingsplanprocedure (inclusief ter inzagelegging MER) voor het voorkeursalternatief. Eind 2015/begin 2016
(Onherroepelijk) bestemmingsplan 1e helft 2017
Formele start verwerving Na onherroepelijk bestemmingsplan
Start realisatie Afhankelijk van verwervingstraject maar naar verwachting 2018