Inpassings- en exploitatieplan Logistiek Park Moerdijk vastgesteld

Geplaatst: 6-2-2015

Provinciale Staten hebben het provinciaal inpassingsplan en het exploitatieplan Logistiek Park Moerdijk vastgesteld. Hiermee wordt de aanleg van een grootschalig logistiek bedrijventerrein in Moerdijk planologisch mogelijk.

Onderwerp van debat waren onder meer nut en noodzaak van het park, het ambitieniveau, de financiƫn, de locatie en de relatie met werkgelegenheid. De fracties van VVD, CDA (1 fractielid stemde tegen), SP, PvdA, 50PLUS en OSN stemden voor, de fracties van PVV, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren en de fractie Kerkhoff stemden tegen. Ook werd een motie van OSN aangenomen om een plan van aanpak te maken voor imagoversterking van Moerdijk in de logistieke sector.

Logistiek Park Moerdijk

De ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk zal volgens voorstanders van de plannen de economische structuur van (West-)Brabant versterken en een belangrijke rol spelen bij de groei in het afhandelen van containers van de havens van Rotterdam en Antwerpen.In totaal gaat het om ongeveer 142 hectare. Het LPM moet uitgroeien tot een van de grootste logistieke bedrijfsparken in Nederland, gericht op grootschalige logistieke bedrijven die naast opslag en distributie extra waarde toevoegen door assemblage of montage.

Bestuursovereenkomst Moerdijk Meer Mogelijk

De provincie Noord-Brabant trekt bij de ontwikkeling van het park samen op met de gemeente Moerdijk en het Havenschap Moerdijk.De totstandkoming van het park is neergelegd in een bestuursovereenkomst Moerdijk Meer Mogelijk. Deze overeenkomst ziet naast de ontwikkeling van het logistieke park toe op ontwikkelingen die de leefbaarheid in de gemeente Moerdijk moeten bevorderen.

Zienswijzen en advies MER

Belanghebbenden konden afgelopen zomer zienswijzen indienen op de ontwerp plannen. Er zijn 20 reacties binnengekomen. Ook heeft de commissie mer advies uitgebracht. De zienswijzen en het advies hebben geleid tot een aantal kleine aanpassingen, zoals de aanpassing van enkele kaartbeelden.