Logistiek Park Moerdijk Start inzage voor beroep vastgesteld inpassingsplan, exploitatieplan en besluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai

Geplaatst: 1-4-2015

Op vrijdag 6 februari 2015 hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant het inpassingsplan en exploitatieplan voor Logistiek Park Moerdijk (LPM) gewijzigd vastgesteld. Het bijbehorende Besluit hogere waarden wegverkeerslawaai is op dinsdag 3 februari 2015 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk.

Inpassingsplan en exploitatieplan

Het inpassingsplan biedt de mogelijkheid tot ontwikkeling van een grootschalig logistiek bedrijventerrein in de gemeente Moerdijk. In totaal biedt het inpassingsplan ruimte aan ongeveer 142 hectare logistieke kavels met bijbehorende (openbare) voorzieningen.
In het exploitatieplan wordt het verhaal van kosten op grondeigenaren binnen Logistiek Park Moerdijk geregeld. Ook zijn er regels gesteld over onder meer het tijdvak van realisatie, de fasering, het uitvoeren van werkzaamheden en de verlening van omgevingsvergunningen.

Besluit hogere waarden wegverkeerslawaai

Om Logistiek Park Moerdijk te ontsluiten worden er nieuwe wegen aangelegd en worden bestaande wegen gewijzigd. In verband hiermee is voor de woningen Lapdijk 22 en Steenweg 2a te Moerdijk een hogere waarde vastgesteld.

Ter inzagelegging

De besluiten met bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 2 april tot en met woensdag 13 mei 2015 ter inzage op de volgende locaties:
- bij het Brabantloket in het provinciehuis, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch.
- in het gemeentekantoor van de gemeente Moerdijk, Pastoor van Kessellaan 15 te Zevenbergen.

Digitaal inzien van de stukken

De stukken kunnen worden ingezien op de provinciale website http://ruimtelijkeplannen.brabant.nl/ en de landelijke website http://www.ruimtelijkeplannen.nl/. Hierna volgt de rechtstreekse link naar de betreffende stukken.

Het inpassingsplan kan rechtstreeks worden ingezien:
- op de provinciale website via http://www.brabant.nl/inpassingsplanlpm
- en op de landelijke website via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.9930.PIPLogistiekpark-va01

Het exploitatieplan kan worden ingezien:
- op de provinciale website via http://www.brabant.nl/exploitatieplanlpm
- en op de landelijke website via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.9930.expiplpm-va01

Het Besluit hogere waarden wegverkeerslawaai kan rechtstreeks worden ingezien:
- op de provinciale website via http://www.brabant.nl/grenswaardenlpm

Mogelijkheden voor beroep

Gedurende de termijn dat de stukken ter inzage liggen kan beroep worden ingesteld tegen de besluiten van de provincie Noord-Brabant en het besluit van de gemeente Moerdijk. Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Aan het instellen van beroep zijn kosten verbonden (griffierechten).
Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van beroep.

Wie kan beroep instellen

Beroep kan alleen worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend, dan wel door belanghebbenden aan wie niet verweten kan worden dat zij niet tijdig een zienswijze ingediend hebben. Daarnaast kunnen alle belanghebbenden beroep instellen tegen de besluitonderdelen die gewijzigd zijn vastgesteld.

Inwerkingtreding

De besluiten treden in werking de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn naast het beroepschrift tevens een verzoek is ingediend om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit van de provincie en/of de gemeente niet in werking voordat op een dergelijk verzoek is beslist. Aan het vragen om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Crisis- en herstelwet

Op de beroepsprocedure is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent onder meer dat het indienen van een pro forma beroep niet tot de mogelijkheden behoort. Alle beroepsgronden moeten binnen de beroepstermijn worden aangedragen, terwijl aanvulling na de beroepstermijn niet mogelijk is.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de provincie Noord-Brabant
(de heer F. Veurink, telefoon 073 - 681 2377).

's-Hertogenbosch, april 2015.