3. Inrichting Waterfront Moerdijk

'Wonen en verblijven aan het water'

Bij het dorp Moerdijk ligt een haven, momenteel grotendeels in gebruik voor de beroepsvaart. Het gebied heeft u een weinig aantrekkelijke uitstraling en de aanwezige bedrijven veroorzaken geluids- en verkeershinder. Het plan is om, als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Moerdijk MeerMogelijk, het Waterfront te herontwikkelen en sfeervoller te maken. bouw, recreatie en kleinschalige bedrijvigheid gericht op het water zijn daarbij de bouwstenen.

Meer informatie?

Gemeente Moerdijk
Projectleider AndrĂ¡s Incze
Telefoon: 0168 - 37 35 61

Stand van zaken

Als onderdeel van het gebiedsplan van Moerdijk, zijn in samenspraak met alle betrokkenen in het gebied en een vertegenwoordiging vanuit het dorp, plannen gemaakt voor een herinvulling van het havengebiedje van het dorp. Het doel is om de - van oudsher door bedrijvigheid gebruikte - haven sfeervoller aan te kleden en het gehele gebied recreatief aantrekkelijker te maken.

De plannen met de haven zijn tot een Voorlopig Ontwerp uitgewerkt door de firma Maters & De Koning. Inmiddels heeft de firma Arcadis het stokje overgenomen om te komen tot de volledige engineering van dit ontwerp, zodanig dat het eindproduct voor realisatie is aan te besteden. Dat laatste zal gebeuren, op het moment dat de middelen vrijkomen die gekoppeld zijn aan de komst van het Logistiek Park Moerdijk en de gemeenteraad ermee instemt deze gelden te benutten om het plan Waterfront mee te verwezenlijken.

Separaat onderdeel van het project betreft een haalbaarheidsonderzoek om maatregelen te treffen aan het bestaande dijklichaam dat op dit moment de werelden van dorp en haven fysiek van elkaar scheidt. Hierbij wordt onder andere de mogelijkheid aanschouwd om een vorm van coupure (doorbraak in de dijk) te realiseren, in combinatie met een alternatieve waterkerende voorziening.