Positiebepaling Moerdijk in alle projecten

Alle projecten richten zich in hoofdzaak op de periode tot 2030. Maar ook daarna moet de nationale energie-infrastructuur verder worden omgebouwd en uitgebreid. De details daarvan en de invloed op de gemeente Moerdijk zijn nog niet bekend. Gezien de ligging van onze gemeente is het realistisch om aan te nemen dat in de toekomst nog meer ingrepen op ons grondgebied noodzakelijk zullen zijn.

Wij zien de druk die onder andere door deze projecten op onze omgeving ligt. Het energievraagstuk is niet de enige rijksopgave die een beslag legt op de beschikbare ruimte in onze gemeente.

Moerdijk heeft een strategische positie in een aantal van deze rijksopgaven, waardoor niet alleen belemmeringen maar ook kansen kunnen ontstaan. Om in de gesprekken over de projecten onze positie goed vorm te kunnen geven, hebben wij ten aanzien van de vraagstukken in de energie infrastructuur de volgende positie ingenomen:

 1. Vanuit onze strategische positie in de energie-infrastructuur, en het maatschappelijk belang van de verduurzamingsopgave, nemen we als gemeente Moerdijk onze verantwoordelijkheid voor de toekomst. Daarom kiezen we als gemeente Moerdijk voor de (door)ontwikkeling van het Haven- en Industrieterrein tot een energieknooppunt van nationaal belang.
 2. Als gemeente hebben we een sleutelrol om tot een goede ruimtelijke inpassing te komen van een aantal grootschalige energieprojecten. Dit betreft onder andere een extra 380KV-station, de Delta Rhine Corridor en de aanlanding van duurzame energie vanuit windparken op zee. Dit zijn projecten die allemaal een behoorlijke impact hebben op de omgeving, zowel qua ruimtebeslag als qua milieudruk.
 3. We stellen dan ook als voorwaarde dat in gemeente Moerdijk alleen energieprojecten landen die een lokale koppeling hebben richting de verduurzamingsopgaven van de Moerdijkse industrie of lokale en regionale opgaven. Opgaven zonder lokale of regionale koppeling horen op een andere plek.
 4. Nationale en regionale energie-infrastructuur wordt ingepast op het (boven)regionale Haven- en Industrieterrein. Waar dit niet mogelijk is, vindt inpassing plaats met respect voor de omgeving, ook als dat meer geld kost. Alleen op deze manier kan het gebied zich in balans en met behoud van maatschappelijk draagvlak ontwikkelen.
 5. Naast een zorgvuldige inpassing sturen we op het creëren van meerwaarde voor gemeente Moerdijk en de regio. Dit kan gaan over:
  1. meerwaarde voor de verduurzaming van Moerdijkse industrie,
  2. bijdragen aan de Moerdijkse opgaven op het gebied van verstedelijking (bereikbaarheid, wonen, werken, landschap), de leefbaarheid en realisatie van lokale verduurzamingsopgaven,
  3. meekoppelkansen voor een toekomstbestendig regionaal energienet.
 6. De nationale, regionale en lokale ontwikkelingen gaan hand in hand, zodat Moerdijk zich toekomstbestendig kan ontwikkelen als veilige en aantrekkelijkere plek om te wonen, werken en recreëren. We beschouwen investeringen (door betrokken partijen) die significant bijdragen aan die meerwaarde als randvoorwaardelijk.
 7. Parallel aan het proces van de Omgevingsvisie Moerdijk 2040 worden gesprekken gevoerd met betrokken partijen om ten aanzien van de te maken keuzes gezamenlijk te bepalen hoe deze ontwikkelingen in balans met de omgeving kunnen plaatsvinden.
  1. We verwachten dat betrokken partijen aansluiten bij de uitgangspunten uit onze Omgevingsvisie.
  2. Wij sturen daarbij op een integrale aanpak en een goed participatieproces met bewoners door de initiatiefnemers van de plannen.