Positiebepaling en ontwerptafel

Onze gemeente speelt een belangrijke rol in het energiesysteem van de toekomst. Het Rijk wil veel nieuwe infrastructuur ontwikkelen in en rondom onze gemeente. Dit alles kost veel ruimte, juist in een gebied waar de ruimte beperkt is en de milieudruk al hoog is.

Ontwerptafel Powerport

De gemeente Moerdijk begrijpt het belang van de verduurzaming en dat het elektriciteitsnet aangepast moet worden. We willen wel dat Moerdijk een veilige en aantrekkelijke plek blijft om te wonen, werken en recreëren. Mede op initiatief van Moerdijk hebben het Rijk, de provincie en de gemeente afgesproken om alles wat hier speelt in samenhang af te wegen. Dus de totale vraag naar ruimte in relatie tot energie, economie, mobiliteit, landschap en leefomgeving. Dat gebeurt aan de ‘ontwerptafel Powerport Moerdijk’ met de volgende deelnemers: ministeries EZK, BZK, Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Drimmelen, Geertruidenberg en Moerdijk. De ontwerptafel adviseert de lopende projecten: wat past wel of niet in Moerdijk en onder welke voorwaarden? Op een later moment in het proces nodigen we u uit om mee te denken.

Zie ook de presentatie die tijdens een informatieavond op 30 oktober 2023 is getoond.

Positiebepaling

 1. Wij signaleren dat het rijk en de provincie Noord-Brabant Moerdijk benoemen als een energieknooppunt van nationaal en regionaal belang waarbij een grote ruimtevraag wordt voorzien voor energie-infrastructuur. Wij onderkennen het belang van de verduurzaming en de nationale en regionale opgaven rond netcapaciteit, maar maken ons zorgen over de impact op de leefbaarheid voor onze inwoners en ruimtelijke kwaliteit van onze gemeente.
 2. In 2013 vond een intensieve en impactvolle discussie plaats over de leefbaarheid van het dorp Moerdijk. Hierbij pleitte de commissie Nijpels voor een principiële en fundamentele discussie over de toekomst van het dorp. Deze discussie is gevoerd en heeft geleid tot de bestuurlijke afspraak tussen gemeente, Havenbedrijf en provincie Noord-Brabant over een leefbaar en toekomstbestendig perspectief voor onze inwoners. Afgesproken is dat de ontwikkeling van het Haven- en Industriegebied zal plaatsvinden in balans met de omgeving.
  Ten aanzien van de ontwikkeling van Moerdijk tot energieknooppunt van nationaal en regionaal belang houden wij vast aan deze afspraak en sluiten wij aan bij dezelfde randvoorwaarden:
  • Waarborging van een leefbaar en toekomstbestendig perspectief voor de inwoners in onze steden en dorpen.
  • Ontwikkeling moet plaatsvinden in balans met de omgeving.
 3. Gezien de druk op de leefbaarheid in dit gebied pleiten wij ervoor om in gemeente Moerdijk alleen energie-infrastructuur projecten te laten landen die gekoppeld zijn aan de industrie in Moerdijk of de aanwezige infrastructuur (bijvoorbeeld de buisleidingenstraat). Projecten zonder deze lokale koppeling moeten buiten onze gemeente worden ingepast.
 4. Nationale en regionale energie-infrastructuur met een lokale koppeling wordt ingepast op het (boven)regionale Haven- en Industrieterrein. Waar dit niet mogelijk is (zoals bijvoorbeeld bij tracés) vindt inpassing plaats met respect voor de leefbaarheid en de omgeving, ook als dat meer geld kost. Alleen op deze manier kan het gebied zich in balans en met behoud van maatschappelijk draagvlak ontwikkelen.
 5. Nationale, regionale en lokale ontwikkelingen gaan hand in hand. Naast zorgvuldige inpassing moet ook sprake zijn van structurele meerwaarde voor onze inwoners. Realisatie van structurele meerwaarde vraagt om significante investeringen door betrokken partijen in:
  • lokale verduurzamingsopgaven;
  • lokale leefbaarheidsopgaven;
  • de Moerdijkse opgaven op het gebied van verstedelijking (bereikbaarheid, wonen, werken, landschap) zoals geformuleerd in de regionale verstedelijkingsstrategie en onze omgevingsvisie.
 6. Omdat de realisatie van de energie-infrastructuurprojecten een lange termijn traject is en de aanwezigheid van de energie-infrastructuur ook lange termijn effecten kan hebben op de leefbaarheid pleiten wij voor een lange termijn borging van afspraken over samenwerking en gebiedsinvesteringen.
 7. Vanuit de verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke opgave spannen wij ons in om samen met de andere betrokken partijen tot een zo spoedig mogelijke realisatie van de noodzakelijke energie-infrastructuur te komen.
  • Wij zien hierbij voor onszelf een sleutelrol om zeker te stellen dat de door initiatiefnemers uit te voeren plannen passen binnen de randvoorwaarden van leefbaarheid, meerwaarde en een goede ruimtelijke ordening en -inpassing.
  • Wij hanteren hierbij onze - na participatie - vastgestelde omgevingsvisie als uitgangspunt en vragen andere partijen dit ook te doen.
  • Daarnaast achten we een integrale aanpak en een goed participatieproces met bewoners noodzakelijk. Eigenaarschap hiervoor ligt bij de initiatiefnemers van de plannen.