Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) biedt zorg op maat

Geplaatst: 17-12-2019

Vanaf 1 januari 2020 gaat de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in. Deze wet stelt de patiënt die een psychiatrische aandoening heeft centraal. Hierdoor ontstaan er meer mogelijkheden voor opvang en aandacht voor de cliënt dan alleen een gedwongen opname. Om uitvoering te geven aan de Wvggz gaat de gemeente Moerdijk samenwerken met 15 andere gemeenten in de regio West-Brabant. 

Verplichte zorg ook thuis of polikliniek mogelijk

De Wvggz vervangt samen met de Wet Zorg en Dwang (Wzd) de huidige Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz). De Wvggz richt zich op mensen met een psychiatrische aandoening. De nieuwe wet maakt het mogelijk om verplichte zorg in een polikliniek of thuis te geven. Het kan bijvoorbeeld gaan om het toedienen van noodzakelijke medicatie of het uitoefenen van toezicht op betrokkene. “Degene die zorg krijgt, kan dan makkelijker contact blijven houden met familie en vrienden en zo blijven deelnemen aan de samenleving”, licht wethouder Eef Schoneveld toe. “Alleen als het in de eigen omgeving echt niet gaat, kan opname in een instelling een betere oplossing zijn. “Bijvoorbeeld als het niet veilig genoeg is voor de persoon zelf en zijn omgeving”, aldus wethouder Schoneveld.

Zorg op maat 

De Wvggz biedt zorgverleners meer mogelijkheden voor zorg op maat. We kijken daarbij naar welke aanpak het beste past bij de persoon. Het uitgangspunt hierbij is verplichte zorg zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk. Bovendien geeft de wet de mensen die verplicht worden behandeld en hun familie meer inspraak. Zij beslissen mee hoe de zorg en ondersteuning eruit gaan zien. Ook wordt meer dan voorheen met de gemeente gekeken naar wat iemand nodig heeft om deel te blijven nemen aan de samenleving, zoals een woning en werk.

Samenwerken

“Voor iemand met ernstige psychische problemen is het beter als we kunnen voorkomen dat het zo slecht gaat dat verplichte behandeling nodig is. Daarom is het van belang dat alle betrokken partijen en instanties vanuit zorg, ondersteuning en veiligheid goed samenwerken en signalen van familie, vrienden en omgeving (zoals bijvoorbeeld buren) in een zo vroeg mogelijk stadium binnen krijgen en oppakken. Zodat er op tijd een passende behandeling kan worden gestart. Daar wordt niet alleen de patiënt zelf, maar ook de samenleving beter van”, licht burgemeester Klijs toe. 

Melding verplichte zorg

Iedere inwoner kan vanaf januari een melding doen als hij/zij denkt dat een persoon hulp nodig heeft. De gemeenten in de regio West-Brabant hebben hiervoor vanaf 1 januari 2020 het meldpunt Crisiszorg. Dit meldpunt beoordeelt de melding namens de gemeente en zorgt voor een adequate afhandeling. Als dat nodig is, leidt het meldpunt de melding door voor een nader onderzoek. Dit leidt mogelijk tot een aanvraag bij het Openbaar Ministerie (OM) voor verplichte zorg. Hierover besluit de rechter.