2e Bestuursrapportage 2020 Moerdijk: goed op koers

Geplaatst: 30-10-2020

De gemeente Moerdijk heeft in de periode 1 april - 1 september 2020 ondanks de coronamaatregelen veel van de voorgenomen plannen uitgevoerd. De uitvoering van het coalitieakkoord ligt daarmee onverminderd op koers. Dat blijkt uit de 2e bestuursrapportage die het college van burgemeester en wethouders heeft aangeboden aan de gemeenteraad.

De bestuursrapportage beschrijft hoe de gemeente ervoor staat op het gebied van financiën en uitvoering van het beleid. Het college biedt de gemeenteraad drie keer per jaar een rapportage aan. De peildatum van deze rapportage is 1 september 2020.In de afgelopen periode springen onder andere de volgende punten eruit:

Flinke stappen gemaakt op het gebied van duurzaamheid De gemeenteraad stelde de concept Regionale Energiestrategie vast en daarmee de bijdrage van Moerdijk aan het klimaatakkoord. In het project Energie A16 (windmolens) is de Burenregeling gestart en ontvingen we een belangrijke subsidie. Voor huiseigenaren organiseerden we meerdere acties die helpen om huizen energiezuiniger te maken. In de zomer vond de eerste Moerdijkse Klimaatdialoog plaats.

Woningbouw op koers

Het woningbouwprogramma ligt op koers. Met onder andere de oplevering van aanleunwoningen in De Westhoek (Zevenbergen), sociale huurwoningen en vrijstaande woningen in Klundert en woningen in Willemstad. In de vastgestelde aanpak arbeidsmigratie zetten we in op degelijke huisvesting voor onze arbeidsmigranten. Waarbij we óók oog houden voor de overige woonwensen in de gemeente.

Werk aan weg

Veel onderhoudswerkzaamheden en nieuwe projecten zijn opgeleverd. Bijvoorbeeld de fietspaden aan de Appelaarsedijk in Fijnaart, de Moerdijksebaan bij Zevenbergschen Hoek en het Suikerpad in Zevenbergen. De twee voetgangersbruggen in het centrum van Klundert zijn opgekapt en op veel plekken vond groot onderhoud plaats aan het asfalt.

Groen licht voor Logistiek Park Moerdijk(LPM)

Na een langdurig en intensief traject deed de Raad van State onlangs uitspraak: de ontwikkeling van LPM kan doorgaan. Een belangrijke mijlpaal voor de gemeente. Het LPM levert banen op, extra woningen en de mogelijkheid om fors te investeren in de leefbaarheid van de omliggende woonplaatsen.

Intensieve samenwerking in het maatschappelijk veld

De impact van corona op het werk in het sociaal en maatschappelijk domein was aanzienlijk. We gaven zoveel mogelijk hulp en ondersteuning aan onze inwoners. Onder andere met de inrichting van een meldpunt. Ook vertaalden we landelijke maatregelen door naar gemeentelijk niveau. Er is intensiever samengewerkt met de partners in het maatschappelijk veld.

Financiën

Het college is trots op alle zaken die, ondanks de coronamaatregelen, voor de inwoners zijn gerealiseerd. Ook op financieel vlak zijn de resultaten positief. Wethouder Jack van Dorst: “Op basis van deze bestuursrapportage verwachten we een jaarrekeningresultaat over 2020 van € 1.964.000 voordelig”. 

Het verwachte positieve resultaat ontstaat voornamelijk door diverse incidentele voordelen. Bijvoorbeeld omdat er -mede door corona- nog geen besluitvorming is geweest over diverse onderwerpen of omdat werkzaamheden deels doorlopen naar 2021. Het voorstel aan de raad is om deze posten in 2021 weer op te voeren. Ook was de uitkering uit het gemeentefonds hoger dan verwacht. En vond een (relatief) grote grondverkoop plaats.

Wethouder van Dorst: “Wij begrijpen dat een positief financieel resultaat zoals wij dat nu verwachten in contrast staat met de verlaging van de gemeentelijke uitgaven die voor de begroting voor volgend jaar en daarna nodig zijn. Financieel-technisch is het resultaat echter wel te verklaren. We moeten ons realiseren dat het positieve saldo voornamelijk uit incidentele voordelen bestaat, die weinig ruimte bieden om structurele tekorten op te lossen. En met het overgrote deel van zaken die doorwerken in de financiën van de komende jaren, hebben we bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2021-2024 al rekening gehouden. Wij zijn al enige tijd met de raad in gesprek over de begroting. Het positieve resultaat van de 2e bestuursrapportage nemen we mee in dat gesprek.”

Klik hier voor de volledige bestuursrapportage.