Geef uw tips en opmerkingen door aan de provincie en het waterschap!

Geplaatst: 26-4-2021

Op dit moment liggen 3 provinciale documenten ter inzage, die voor alle Brabantse gemeenten, inwoners en bedrijven relevant zijn. Het gaat om de Brabantse ontwerp Omgevingsverordening, het ontwerp Regionaal Water en Bodem Programma en het Waterbeheerprogramma Waterschap Brabantse Delta 2022-2027.

Het ontwerp Omgevingsverordening is opgesteld om te voldoen aan de nieuwe Omgevingswet. De omgevingsverordening wordt tegelijk met de Omgevingswet op 1 januari 2022 van kracht.

De landelijke Omgevingswet vervangt en bundelt een groot aantal wetten over de leefomgeving. Alle provinciale regelgeving komt bij elkaar in de Omgevingsverordening, met regels voor inwoners, bedrijven en bestuursorganen van de overheid. Zo zijn er regels opgenomen voor omgevingskwaliteit, voor grondverzet in grondwaterbeschermingszones en voor een maximale boordiepte voor bodemenergiesystemen.

Regels en opdrachten

Voor inwoners en bedrijven zijn vooral die regels van belang die gaan over wat wel of niet mag rond een bepaalde activiteit. En ze geven aan of je een vergunning nodig hebt óf dat je eerst een melding moet doen voordat je mag starten met de activiteit. Voor overheden zijn de instructieregels belangrijk. Met deze regels kan de provincie een opdracht geven aan gemeenten of waterschappen. Zo’n opdracht kan bijvoorbeeld gaan over onderwerpen die een gemeente moet betrekken bij het opstellen van een omgevingsplan of waarmee het waterschap rekening moet houden bij de uitvoering van haar taken.

Klimaatbestendig water- en bodemsysteem

In het ontwerp Regionaal Water en Bodem Programma (RWP) komen de provinciale doelstellingen, ambities en aanpak rond water en bodem samen voor de periode 2022 - 2027. Met het RWP werkt de provincie aan een klimaatbestendig en veerkrachtig water- en bodemsysteem dat bestand is tegen extremen. Voldoende water, schoon water, veilig water, vitale bodem en klimaatadaptatie zijn van belang voor vrijwel alles: wonen en werken, infrastructuur, landbouw en voedsel, natuur en biodiversiteit, erfgoed, een concurrerende en duurzame economie, energietransitie, etc. Daarbij is een trendbreuk nodig: een nieuwe manier van denken waarbij de draagkracht van het water- en bodemsysteem leidend is voor het gebruik, in plaats van andersom. De urgentie is namelijk groot. De vraag naar voldoende en bruikbaar water en een vitale bodem wordt steeds groter en de toestand van ons milieu en ons klimaat verandert snel.

Waterbeheerprogramma Waterschap Brabantse Delta

Het ontwerp Waterbeheerprogramma 2022 - 2027 is vastgesteld door het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta. Vanaf 6 april tot en met 18 mei kan iedereen een zienswijze indienen. In het Waterbeheerprogramma staat hoe het waterschap haar taken in deze programmaperiode uitvoert. Het is een belangrijk document waarmee het waterschap haar koers bepaalt. Er staan doelstellingen en ambities in. In het najaar legt het dagelijks bestuur het Waterbeheerprogramma met de zienswijzen voor aan het algemeen bestuur. Die neemt dan een besluit over het Definitief Waterbeheerprogramma 2022 – 2027.

Uw reactie is welkom

De inspraakprocedure voor het ontwerp RWP loopt tot en met 18 mei 2021. De Brabantse ontwerp Omgevingsverordening ligt tot en met 20 mei ter inzage. De documenten horende bij beide ontwerpen vindt u op www.brabant.nl/terinzage. U vindt daar ook de instructie hoe u uw eventuele reactie op de ontwerpen kunt geven. Voor meer informatie en het indienen van een zienswijze voor het Waterbeheerprogramma Waterschap en Brabantse Delta verwijzen we u naar www.brabantsedelta.nl/waterbeheerprogramma-2022-2027