Voorontwerp bestemmingsplan Sporenbergstraat Zevenbergschen Hoek ter inzage

Geplaatst: 16-12-2021

Op het perceel gelegen aan de Sporenbergstraat in Zevenbergschen Hoek bevindt zich een braakliggend grasveld (voormalig sportvelden DHV). De gemeente Moerdijk is van plan hier woningen te gaan realiseren. 

Voorontwerp bestemmingsplan

In de afgelopen periode zijn er, na vaststelling van het projectplan in 2019, diverse onderzoeken uitgevoerd die noodzakelijk zijn voor het wijzigen van het bestemmingsplan. Tijdens deze onderzoeken bleek dat het onderdeel 'bodem' nader uitgezocht moest worden vanwege een bodemverontreiniging in het gebied. De bodem is inmiddels gesaneerd en om deze reden kan gestart worden met de bestemmingsplanprocedure. Vanaf donderdag 16 december 2021 tot en met donderdag 27 januari 2022 ligt het voorontwerp bestemmingsplan ‘Sporenbergstraat’  ter inzage. Belangstellenden kunnen het stuk inzien tijdens de openingsuren van het gemeentehuis in Zevenbergen. Ook zijn de stukken digitaal in te zien op de website ruimtelijkeplannen.nl. Met het ter inzage leggen van het voorontwerp bestemmingsplan start  de planologisch procedure.

Impuls

Het bestemmingsplan maakt de realisatie van maximaal 25 woningen in Zevenbergschen Hoek mogelijk. Het betreft een flexibel bestemmingsplan waarbij zowel rijwoningen, twee-onder-een kap woningen als vrijstaande woningen worden gemaakt. Op basis van de woningvraag kan gekozen worden voor de definitieve indeling en typologie.

“Deze woningbouwontwikkeling is een belangrijke impuls voor Zevenbergschen Hoek naast de andere woningbouwprojecten die in uitvoering zijn of starten. We zien een toenemende belangstelling voor Zevenbergschen Hoek vanwege het gezellige dorpse karakter en de gunstige ligging en dat is positief”, aldus wethouder Désirée Brummans.

Publicaties

Iedereen kan tot en met 27 januari 2022 inspreken op het voorontwerpbestemmingsplan. Een schriftelijke reactie kan gericht worden aan burgemeester en wethouders van Moerdijk onder vermelding van “voorontwerp reactie bestemmingsplan Sporenbergstraat, Zevenbergschen Hoek” of via info@moerdijk.nl. Na deze inspraakperiode wordt, met inachtneming van de eventuele inspraakreacties, het ontwerp bestemmingsplan opgesteld. Hiertegen kan iedereen vervolgens zogenoemde zienswijzen indienen.

Informatieavond

Tijdens de terinzagelegging vindt er een openbare informatiebijeenkomst plaats op 11 januari 2022 waar het voorontwerp nader wordt toegelicht. Iedereen heeft dan de mogelijkheid om mondeling in te spreken. Deze informatieavond vindt fysiek of digitaal plaats. Dit is nog afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen. Belangstellenden kunnen zich inschrijven door een mail te sturen naar job.dijkstra@moerdijk.nl. Het tijdstip van de informatieavond wordt persoonlijk aan belangstellenden gecommuniceerd. Dit vanwege de groepsgrootte en de coronarichtlijnen. Tijdens deze avond krijgen belangstellenden een toelichting op het voorontwerp en is er de mogelijkheid om mondeling in te spreken. 

Projecten