Voorontwerp bestemmingsplan ‘Randweg Klundert’ ter inzage

Geplaatst: 3-11-2021

Het project Randweg Klundert gaat een volgende fase in. Vanaf donderdag 4 november tot en met woensdag 15 december ligt het voorontwerp bestemmingsplan ‘Randweg Klundert’ ter inzage. Hiermee wordt gestart met de planologische procedure om de realisatie van de nieuwe randweg om Klundert mogelijk te maken. Het plan voorziet in de aanleg van een 60 km weg.

De verkeersdruk in de smalle straten van Klundert is hoog. Door de aanleg van de randweg wordt het doorgaande (zware) verkeer naar buiten Klundert verplaatst. De randweg moet zorgen dat het aantal auto’s en vrachtwagens dat nu nog door het centrum van Klundert rijdt flink daalt. Zo wordt de leefbaarheid en veiligheid in en om Klundert verbeterd en de verkeersoverlast terug gebracht.

Publicaties

Nu gaat het voorontwerp bestemmingsplan dus ter inzage. Belangstellenden kunnen het stuk inzien tijdens de openingsuren van het gemeentehuis in Zevenbergen. Het plan is ook digitaal te bekijken op de projectenwebsite Randweg Klundert.

Informatiebijeenkomst

Gedurende de terinzagelegging is er een informatiebijeenkomst op woensdagavond 17 november. Tijdens deze informatiebijeenkomst krijgen geïnteresseerden een toelichting op hoe het bestemmingsplan is opgebouwd en wordt onder andere een toelichting gegeven op het planproces. Gezien de huidige onzekerheid in relatie tot het coronabeleid is op dit moment nog niet zeker of dit een fysieke of digitale informatiebijeenkomst gaat worden. Om deze reden vragen wij belangstellenden zich uiterlijk voor 15 november per email aan te melden. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar randwegklundert@moerdijk.nl. Verdere informatie over de vorm en tijdstip van de avond ontvangt u na uw inschrijving per mail.

Iedereen kan tot en met woensdag 15 december inspreken op het voorontwerpbestemmingsplan. Een schriftelijke reactie kan gericht worden aan burgemeester en wethouders van Moerdijk onder vermelding van “inspraakreactie bestemmingsplan Randweg Klundert” of via info@moerdijk.nl. 

Na deze inspraakperiode wordt, met inachtneming van de eventuele inspraakreacties, het ontwerp bestemmingsplan opgesteld. Hiertegen kan iedereen vervolgens een zogenoemde zienswijze indienen.

Projecten