Moerdijk vraag aandacht voor integrale aanpak energie

Geplaatst: 5-5-2023

Skyvisie Foto door Skyvisie

De energietransitie is in volle gang. Een belangrijk onderdeel hiervan is de aanpassing van de energiehoofdstructuur. Ook gemeente Moerdijk wordt hierdoor geraakt. Landelijk en regionaal speelt de gemeente een belangrijke rol. Door de ligging van de gemeente, maar ook omdat het zeehaven- en industrieterrein verder moet verduurzamen. Moerdijk pleit voor een integrale aanpak en investeringen in structurele verbetering van de leefbaarheid.

Momenteel spelen er 12 bovenregionale energie-infraprojecten in onze gemeente voor de periode tot 2030. Op de website van Moerdijk staat het overzicht. Het gaat onder andere om: aanleg van een nieuw 380/150 kV station, aanlanding wind op zee, waterstofnetwerk en warmtenet, inclusief geothermie.

Het merendeel van deze energieprojecten valt onder de rijkscoördinatieregeling1 en is gekwalificeerd als zeer urgent. Uit oogpunt van snelheid worden de projecten op dit moment niet integraal opgepakt, maar per individuele opgave.

Wethouder Danny Dingemans: “Een aantal projecten moet worden ingepast op dezelfde paar vierkante kilometer waar ook opgaven liggen op gebied van de landbouwtransitie, bedrijven-terreinontwikkeling, realisatie van truckparkings, huisvesting van arbeidsmigranten en onze reguliere woningbouw- en bereikbaarheidsopgaven. Een gebied dat nu al een hoge milieu- en ruimtedruk kent. Wij voorzien dat dit tot toenemende inpassingsproblemen, maatschappelijke weerstand en dus vertraging leidt.”

Dingemans pleit daarom voor een integrale aanpak en investeringen in leefbaarheid: “Om te kunnen versnellen is een integrale aanpak nodig met oog voor de omgeving. Als gemeente hebben wij onze positie bepaald. We willen dat Moerdijk een veilige en aantrekkelijke plek blijft om te wonen, werken en recreëren en dat de projecten daarin moeten investeren. Ook vinden we dat projecten een lokale koppeling moeten hebben met de verduurzamingsopgaven van de Moerdijkse industrie. Projecten moeten worden ingepast op het Haven- en Industrieterrein. Waar dit niet mogelijk is, vindt inpassing plaats met respect voor de omgeving, ook als dat meer geld kost. Alleen op deze manier kan het gebied zich in balans en met behoud van maatschappelijk draagvlak ontwikkelen.” De volledige positiebepaling staat op de website van de gemeente.

Brief aan Provinciale Staten

In een brief aan Provinciale Staten heeft het college aandacht gevraagd voor dit vraagstuk.

Bekijk de brief aan Provinciale Staten

Energiehoofdstructuur

Met energiehoofdstructuur bedoelen we niet de locaties waar energie wordt opgewekt, maar het netwerk van kabels en leidingen dat nodig is om de energie te vervoeren, zoals hoogspanningskabels en buisleidingen voor warmte, aardgas of waterstof. Ook conversielocaties die van nationaal belang zijn horen bij de energiehoofdstructuur, zoals een hoogspanningsstation of een converterstation waar gelijkstroom naar wisselstroom wordt omgezet.