Tweede bestuursrapportage: Van denken naar waarmaken

Geplaatst: 2-11-2023

Sinds de start van deze bestuursperiode verschuift de focus steeds meer van denken naar doen. Van voorbereiden naar waarmaken. In de periode tot 1 september 2023 werkten we hard door om de ambities uit de programmabegroting te kunnen halen. Op financieel gebied zijn de resultaten positief. Dat blijkt uit de 2e bestuursrapportage die het college van burgemeester en wethouders heeft aangeboden aan de gemeenteraad.

De bestuursrapportage beschrijft hoe de gemeente ervoor staat op het gebied van uitvoering van het beleid en financiën. Het college biedt de gemeenteraad twee keer per jaar deze rapportage aan. De peildatum van deze rapportage is 1 september 2023. In de afgelopen periode springen onder andere de volgende punten eruit:

Omgevingsvisie en implementatie Omgevingswet op koers

Hoe ziet de gemeente Moerdijk eruit in 2040? Hoe willen we dan wonen? Hoe houden we onze gemeente bereikbaar? Op dit soort vragen geeft de Omgevingsvisie antwoord. Het ontwerp van de Omgevingsvisie heeft ter inzage gelegen. De zienswijzen worden nu verwerkt. Naar verwachting kan de gemeenteraad in de vergadering van december een besluit nemen over de vaststelling.

De Omgevingswet is de wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de leefomgeving. Deze nieuwe wet voegt wetten samen en vereenvoudigt de regels voor alles wat je buiten ziet, hoort en ruikt. De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. Het programmateam Omgevingswet heeft – voor zover de invloed op gemeentelijk niveau reikt – alles tijdig gereed voor de inwerkingtreding.

Zevenbergen Oost

De gemeenteraad stemde eind september unaniem in met de vervolgstappen voor het project Zevenbergen Oost. Dat project, van in eerste instantie 450 nieuwe woningen, moet leiden tot de ontwikkeling van minimaal 1.000 woningen. Ook in de andere kernen binnen de gemeente lopen woningbouwprojecten.

Wegreconstructies

Er is een forse slag gemaakt met de reconstructie van wegen. Zo zijn de rotonde aan de Markweg (Standdaarbuiten) en aansluitende wegen vernieuwd. De Appelaarsedijk bij Fijnaart is versterkt en ingericht naar 60 km/h, evenals de Tonsedijk en de Zwingelspaansedijk. Daarnaast zijn de wegen in het industriegebied Zwanengat in Zevenbergen hersteld. De woonstraten Poststraat in Klundert, Ringweg in Langeweg en Bisschop Hopmansstraat in Noordhoek zijn vernieuwd.

Accommodaties

In juli stemde de raad in met het haalbaarheidsonderzoek MFA Willemstad en stelde een voorbereidingskrediet beschikbaar voor het uitwerken van het ontwerp van het nieuwe MFA en het in gang zetten van de planologische procedure. Er wordt gewerkt aan het definitief ontwerp van de nieuwe MFA in Zevenbergschen Hoek. Naar verwachting neemt de raad in het voorjaar van 2024 een besluit over het investeringskrediet waarna de aanbesteding opgestart kan worden. In maart stemde raad in met de hoofdopzet voor de nieuwe sporthal op het terrein van zwembad de Bosselaar in Zevenbergen. Het gaat om de uitwerking tot een ontwerp bouwplan en in uitvoering nemen van de bouw en aanleg van de openbare ruimte.

Ontwerptafel Powerport Moerdijk

De gemeente Moerdijk speelt een belangrijke rol in het energiesysteem van de toekomst. Het Rijk wil veel nieuwe infrastructuur ontwikkelen in Moerdijk. Dit alles kost veel ruimte, juist in een gebied waar de ruimtedruk en de milieudruk al hoog zijn. De gemeente wil dat Moerdijk een veilige en aantrekkelijke plek blijft om te wonen, werken en recreëren. Na lobby vanuit Moerdijk heeft de minister van Binnenlandse Zaken in juni besloten tot een integrale gebiedsgerichte aanpak in de vorm van de Ontwerptafel Powerport. Daar worden opgaven van lokaal, regionaal en nationale belang afgewogen. Hierbij wordt ook expliciet het belang van structurele verbetering van de leefbaarheid en toekomstbestendig perspectief voor de inwoners en ondernemers meegenomen.

Opvang asielzoekers en realisatie- en verhuizing Oekraïners naar de Schansdijk

Op 13 juli besloot de gemeenteraad dat er een opvanglocatie komt voor maximaal 200 asielzoekers aan de Schansdijk in Zevenbergen.
Aan de Schansdijk in Zevenbergen zijn 3 woontorens met flexwoningen gerealiseerd. Deze torens bieden plaats aan maximaal 300 Oekraïense vluchtelingen. Sinds mei zijn de torens volledig bewoond.

Armoedenota vastgesteld

In juli stelde de gemeenteraad de nota ‘bestaanszekerheid – lokale aanpak armoede 2023-2026' vast.

Financiën

Het college is trots op alle zaken die voor de inwoners zijn gerealiseerd. Ook op financieel vlak zijn de resultaten positief. Op basis van deze bestuursrapportage verwachten we een jaarrekeningresultaat over 2023 van € 3,5 miljoen voordelig. Wethouder Jack van Dorst: “Het verwachte positieve resultaat ontstaat voornamelijk door meevallers of zaken waar we als gemeente beperkte invloed op hebben. Zo ontvangen we bijvoorbeeld hogere renteopbrengsten. Ook verwacht de gemeenschappelijke regeling beschermd wonen een positief resultaat dat wordt uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. En leiden tussentijdse bijstellingen vanuit het Rijk ook dit jaar tot een hogere uitkering uit het gemeentefonds. Tot slot vallen de OZB-opbrengsten voor niet woningen hoger uit.”

Vervolg

De bestuursrapportage wordt op 30 november besproken in de commissie. Op 14 december volgt de vaststelling in de gemeenteraad. 

Bekijk de Tweede bestuursrapportage