Ontwerp Omgevingsvisie

De gemeente Moerdijk stelde het afgelopen 1,5 jaar samen met inwoners en andere betrokkenen een Omgevingsvisie op. Het ontwerp van de Omgevingsvisie lag ter inzage van 7 juni tot en met 18 juli. Tijdens die periode kon iedereen een zienswijze indienen.

De ontwerp Omgevingsvisie is opgebouwd uit:

  • een beschrijving van de huidige situatie en de opgaven die op ons afkomen
  • de kernambities
  • het toekomstverhaal
  • de uitwerkingen per deelgebied, waarin de ambities zijn vertaald in gebiedsgerichte keuzes
  • een uitvoeringsparagraaf
  • en een visiekaart

Hoe kunt u het ontwerp Omgevingsvisie bekijken?

U kunt de ontwerp Omgevingsvisie bekijken onder documenten op deze pagina of via de website van Ruimtelijke Plannen. Daar vindt u de visie als u het plannummer NL.IMRO.1709.Omgevingsvisie2040-OV30 invoert.

Vervolg

Tot en met 18 juli 2023 konden zienswijzen worden ingediend op het ontwerp van de Omgevingsvisie.
Na beoordeling van de zienswijzen leggen we de Omgevingsvisie inclusief de Nota van beantwoording van de zienswijzen voor aan de gemeenteraad ter behandeling in de commissievergadering (planning 12 oktober 2023) en ter vaststelling in de raadsvergadering (planning 2 november 2023). In de informerende raad (planning 5 oktober 2023) geven we een nadere toelichting op de Omgevingsvisie en het doorlopen proces.

Documenten