Overdracht geluidzonebeheer Haven- en Industrieterrein Moerdijk

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het verzoek van GS van de provincie Noord-Brabant om het geluidzonebeheer van het Haven- en Industrieterrein Moerdijk over te nemen van de provincie Noord-Brabant, overeenkomstig art. 163 lid 1 Wet geluidhinder.
  2. het eerdere besluit van 12 april 2011 in te trekken, waarbij op grond van art. 163 lid 3 Wet geluidhinder besloten is GS van de provincie Noord-Brabant aan te wijzen als zonebeheerder vooruitlopend aan de aanwijzing van het Haven- en Industrieterrein Moerdijk als industrieterrein van ‘regionaal belang’.
  3. Per 1 februari 2019 het geluidzonebeheer van het Haven- en Industrieterrein Moerdijk over te nemen van de GS van de provincie Noord-Brabant.
  4. In te stemmen met de reactiebrief aan GS van de provincie Noord-Brabant.

In 2011 heeft het college van B&W aan GS van de provincie Noord-Brabant verzocht het geluidzonebeheer voor het Haven- en Industrieterrein Moerdijk op zich te nemen, vooruitlopend op de aanwijzing van dit terrein als industrieterrein van ‘regionaal belang’. Omdat deze aanwijzing feitelijk nooit heeft plaatsgevonden en omdat met het van kracht worden van de Omgevingswet de gemeente verantwoordelijk wordt voor het zonebeheer en er geen sprake meer is van het instrument 'industrieterrein van regionaal belang', heeft de provincie verzocht om de verantwoordelijkheid voor het zonebeheer voor dit terrein weer bij de gemeente terug te leggen. Voorstel is om hiermee in te stemmen.