Pilot Fort Sabina doelgroep C

Het college besluit:
 De gemeenteraad voor te stellen:

  1. Fort Sabina aan te wijzen als een plek voor participatie en re-integratie van de cliënten uit de C-doelgroep bij het Werkplein Hart van West-Brabant;
  2. Voor de cofinanciering van de functie van begeleider bij Fort Sabina in 2019 – bij wijze van pilot - € 25.000 beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken uit de stelpost nieuw beleid onderdeel onvoorzien incidentele middelen;
  3. In te stemmen met beslispunt 2 door middel van een wijziging op de begroting 2019.

Het Werkplein Hart van West-Brabant verzorgt de re-integratie en participatie van inwoners die hulp nodig hebben bij hun deelname aan de maatschappij. De afgelopen jaren is er een kentering gekomen in de verdeling van het bestand van het Werkplein. Doelgroep C, de doelgroep met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt, is procentueel flink gegroeid. Bijna 70% van het aantal kandidaten bij het Werkplein is ingedeeld in categorie C. In absolute aantallen is deze groep wel gedaald. Voor de activering van de klanten in de C-doelgroep zijn fysieke plaatsen met specifieke begeleiding nodig. Fort Sabina is een uitgelezen plek om kandidaten een plaats te bieden zich verder te ontwikkelen, waarbij tegelijkertijd meerwaarde wordt gerealiseerd voor het fort zelf en het toeristisch gebruik hiervan. Kandidaten uit de C doelgroep kunnen niet zelfstandig werken, maar hebben iemand nodig die hen intensief begeleid. Voor de kandidatenbegeleiding van de dagdagelijkse werkzaamheden wordt bekostiging gezocht. De provincie is bereid de helft van de kosten op zich te nemen onder voorwaarde dat de gemeente de andere helft bijdraagt. Daarom wordt de raad geadviseerd om € 25.000 beschikbaar te stellen om deze functie gedeeltelijk te bekostigen. De pilot  duurt 1 jaar. Wanneer blijkt dat de gekozen opzet werkt kan worden besloten de pilot uit te breiden of er een structureel vervolg aan te geven. De pilot is succesvol wanneer er 15 kandidaten structureel participeren op Fort Sabina.