Subsidiesregeling ErvenPlus

Het college besluit:

  1. Te participeren in de subsidieregeling ErvenPlus;
  2. Een bedrag hiervoor beschikbaar te stellen voor de periode 2019-2021 van jaarlijks € 2.200;
  3. Dit bedrag toe te voegen aan het budget Landschapsontwikkeling (6560500) voor 2019 en te verwerken in de begroting 2020 en 2021.

De gemeente Moerdijk zal naast het agrarisch landschapsbeheer in de periode 2019-2021 voor € 2.200 per jaar gaan participeren in het project ErvenPlus wat is gericht op de Brabantse erven in het buitengebied. De belangrijkste doelen van het project zijn:

  • Creëren van landschappelijk waardevolle erven, met de steenuil, boerenzwaluw en huismus als iconen voor een hoge biodiversiteit;
  • Het uitvoeren van biotoopverbeterende maatregelen die het leefgebied van erfbewonende soorten versterken;
  • Bewustwording creëren voor het belang van biodiversiteit op erven;
  • Het vergroten van de bekendheid en betrokkenheid rond de bescherming van erfbewonende soorten;
  • Het opzetten van een monitoringsaanpak voor erfbewonende soorten en natuurwerkgroepen betrekken bij de monitoring.

Door deelname levert een gemeente een belangrijke bijdrage aan het behoud en versterking van biodiversiteit en landschappelijke kwaliteit van Moerdijkse erven.