Concept begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2023 West-Brabants Archief

Het college besluit:
Aan de gemeenteraad voor te stellen:

  1. Geen zienswijze in te dienen op de concept begroting 2020-2023 van het West-Brabants Archief (WBA)
  2. In de begroting 2020 van gemeente Moerdijk een bijdrage aan de GR WBA op te nemen van € 252.502.

De gemeente Moerdijk neemt samen met acht andere gemeenten deel aan de Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief (WBA). Het Algemeen Bestuur van het WBA heeft de concept begroting 2020-2023 voorlopig vastgesteld. De gemeenteraad kan hierop een zienswijze indienen bij het bestuur. Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen op deze concept begroting. Het WBA beheert de door de gemeente overgebrachte archiefbescheiden, houdt toezicht op de niet overgebrachte archiefbescheiden en is gestart met de implementatie van een e-depot, zodat de archieven die door gemeenten digitaal gevormd worden in de toekomst kunnen worden bewaard en beheerd.