Evaluatie Project 153c Kasteeltuin

Het college besluit:
Kennis te nemen van de eindevaluatie project 153c. Kasteeltuin, onderdeel van de Centrum-ontwikkeling Zevenbergen, en de projectexploitatie 9000150 af te sluiten bij de 2e bestuurs-rapportage 2019.

De realisatie van deelgebied Kasteeltuin maakt onderdeel uit van de Centrumontwikkeling Zevenbergen. Op deze locatie is tijdig en gratis parkeergelegenheid gerealiseerd ter vervanging van de parkeercapaciteit die verdwijnt met de herinrichting van de deelgebieden Haven en Markt. Daarnaast heeft woningbouw plaatsgevonden op de locatie van de naar de wijk Bosselaar Zuid verplaatste Neerhofschool. Bij de planontwikkeling is nadrukkelijk rekening gehouden met klimaatadaptatie en de archeologische waarde van het gebied. De geschiedenis heeft, met verwijzingen naar het kasteel van Zevenbergen en de neergehaalde stadsmuur, een prominente plaats in de inrichting van het gebied gekregen.