Kadernota 2020-2023

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de kadernota 2020-2023
  2. De gemeenteraad de kadernota 2020-2023 via de raadsinformatiebrief aan te bieden
  3. De gemeenteraad te vragen in te stemmen met de gehanteerde financiële uitgangspunten in hoofdstuk 3 en met de geschetste mogelijkheden om te komen tot een (op termijn) sluitende meerjarenbegroting.

Het college heeft de kadernota 2020-2023 vastgesteld.
Naast de (meerjaren)begroting 2019-2022 en de 1e bestuursrapportage 2019 is ook de kader-nota 2020 in een nieuw jasje gestoken en past deze nu qua opzet en opmaak in het rijtje van budgetcyclusproducten. Net als de bestuursrapportage oogt deze kadernota anders en leest hij ook anders.
In deze kadernota gaan we uit van voorzetting van het huidige beleid zoals opgenomen in het coalitieakkoord en de meerjarenbegroting 2019-2022. Verder nemen we op dit moment de nieuwe ontwikkelingen op die voortvloeien uit de in de meerjarenbegroting opgenomen strategische en operationele doelen. Het beeld van de begroting 2020 is niet positief. Op dit moment voorzien we voor het begrotingsjaar 2020 een tekort van € 3,5 miljoen, waarvan € 1,3 miljoen incidenteel. Bovenstaande beeld noodzaakt tot het nadenken over de manier waarop we een sluitende begroting kunnen presenteren. Een proces waarmee we inmiddels gestart zijn en dat loopt tot aan het moment dat wij de gemeenteraad de meerjarenbegroting 2020-2023 aanbieden eind september.