Besluitenlijst B&W vergadering 25 juni 2019

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 25 juni 2019
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
E. Schoneveld  wethouder
D.J. Brummans wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 18 juni 2019

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen

 2. Vaststelling jaarverslag 2018 en jaarrekening 2018

  Het college besluit:
  De gemeenteraad voor te stellen:

  1. Het jaarverslag 2018 en de jaarrekening 2018 vast te stellen;
  2. In te stemmen met de in de jaarrekening opgenomen lasten en baten en de mutaties van de diverse reserves;
  3. De buffer binnen de algemene reserve voor het weerstandvermogen vast te stellen op een bedrag van € 16,8 miljoen;
  4. De omvang van de reserve maatschappelijk nut af te romen met een bedrag van € 254.194 i.v.m. de afwikkeling MFC Moerdijk en dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve;
  5. De omvang van de reserve gemeentegaranties af te romen met € 7.781 op basis van  de vastgestelde risiconorm en dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve;
  6. De omvang van de reserve meerjarige uitgaven af te romen met € 5.585 in verband de afwikkeling LOO van der Linden Helwijk en dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve;
  7. Het saldo van de reserve ‘bovenwijkse voorzieningen grondexploitatie’ van € 259.280 overhevelen naar de algemene reserve in het kader van de terugbetaling van de voorfinanciering van het deelproject Molenstraat uit het project Centrum Zevenbergen;
  8. In te stemmen met de geactualiseerde grondexploitaties.

  De jaarrekening 2018 sluit met een batig saldo van € 3.455.000. Dit is het resultaat nadat de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves heeft plaatsgevonden op grond van eerdere besluitvorming hierover door de gemeenteraad. Het saldo is € 3,2 miljoen hoger dan op grond van de 2e bestuursrapportage 2018 mocht worden verwacht. De accountant verstrekt naar verwachting zowel een goedkeurende verklaring omtrent getrouwheid, als rechtmatigheid bij de jaarrekening 2018. Verder wordt, in verband met actualisering van de belangrijkste risico’s, de buffer binnen de algemene reserve voor het weerstandsvermogen bepaald op € 16,8 miljoen.
  Voor de bestemming van het saldo van de jaarrekening wordt een afzonderlijk voorstel voorgelegd.

 3. Bestemming jaarrekeningresultaat 2018

  Het college besluit:
  De gemeenteraad voor te stellen:

  1. € 268.000 beschikbaar te stellen voor het treffen van geluidsmaatregelen en hiertoe een bestemmingsreserve ‘geluidsaneringsmaatregelen’ in te stellen;
  2. € 63.000 beschikbaar te stellen voor inspecties brandveiligheid gemeentelijke vastgoed;
  3. € 40.000 beschikbaar te stellen voor projectorganisatie uitvoeringsagenda Havenstrategie;
  4. € 24.000 beschikbaar te stellen voor cultuurontwikkeling gemeentelijke organisatie (HRD-traject);
  5. € 68.000 beschikbaar stellen voor opstellen visie cultuurhistorisch erfgoed (o.a. vestingwerken);
  6. € 200.000 beschikbaar stellen voor opvangen nadelig effect gemeentefonds 2018 in verband met onderuitputting binnen de rijksuitgaven;
  7. € 188.000 beschikbaar te stellen voor toevoeging aan de reserve bovenwijkse voorzieningen grondexploitatie.
  8. € 2.604.000 toe te voegen aan de algemene reserve.

  De jaarrekening 2018 sluit met een voordelig resultaat van € 3.455.000. Dit resultaat is voorlopig afzonderlijk op de balans opgenomen onder het eigen vermogen. Via dit besluit wordt het jaarrekeningresultaat bestemd.
  Ten behoeve van de voortgang van zeven overlopende zaken vanuit 2018 naar 2019 wordt gevraagd een bedrag van € 851.000 ten laste van het rekeningresultaat 2018 te brengen. Het betreft:

  • terugontvangen budget RWB t.b.v. aanpak woningen met geluidsoverlast € 268.000
  • inspecties brandveiligheid gemeentelijk vastgoed - 63.000
  • projectorganisatie uitvoeringsagenda Havenstrategie - 40.000
  • cultuurontwikkeling gemeentelijke organisatie (HRD-traject) - 24.000
  • opstellen visie cultuurhistorisch erfgoed (o.a. vestingwerken) - 68.000
  • onderuitputting rijksuitgaven gemeentefonds - 200.000
  • toevoegingen aan reserve bovenwijkse voorzieningen - 188.000

  Het restant van het jaarrekeningresultaat 2018 van € 2.604.000 toe te voegen aan de algemene reserve.

 4. Reactie op conceptnota Beoordeling kansrijke alternatieven

  Het college besluit:
  In te stemmen met de (concept)reactie op de conceptnota ‘Beoordeling kansrijke alternatieven’ en deze te versturen.

  Ten behoeve van de verbetering van de afgekeurde regionale keringen gelegen langs de Mark, Dintel en Vliet, wordt momenteel gewerkt aan de voorbereiding van een voorkeursalternatief (VKA). Het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta heeft per dijktraject, in overleg met de dijkinspiratieteams (aanwonende en aanpalende gebruikers van een afgekeurd dijktracé) en ambtelijke vertegenwoordigers van de gemeenten, kansrijke alternatieven
  vastgesteld. Schriftelijk is gevraagd een advies uit te brengen op het VKA als onderdeel van het verdere besluitvormingsproces van het waterschap.

 5. Cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) over het jaar 2018

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2018
  2. De resultaten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2018 vrij te geven voor publicatie op 'Waar staat je gemeente.nl'.
  3. De Raad te informeren via een raadsinformatiebrief.

  Op grond van artikel 2.5.1. van de Wmo 2015 is de gemeente verplicht om jaarlijks te onderzoeken hoe cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning ervaren. De D6 gemeenten hebben gezamenlijk opdracht aan I&O Research verstrekt voor het uitvoeren van het onderzoek over 2018. In elke D6 gemeente is het onderzoek afzonderlijk uitgevoerd, zodat elke gemeente naast de landelijk verplichte vragen kon inzoomen op wat voor hen belangrijk is.
  Op basis van het cliëntervaringsonderzoek krijgen wij een beeld van hoe cliënten de maatschappelijke ondersteuning zoals die door de gemeente Moerdijk wordt geboden ervaren en hoe we deze, indien van toepassing, kunnen verbeteren. De uitkomsten van het onderzoek zijn positief en laten een verbetering zien ten opzichte van voorgaande jaren. Op sommige onder-werpen is de tevredenheid gelijk gebleven.

 6. Vaststellen jaarlijkse subsidie met uitvoeringsovereenkomst VVN afdeling Moerdijk 2018

  Het college besluit:
  De subsidie aan Veilig Verkeer Nederland afdeling Moerdijk voor 2018 definitief vast te stellen op € 17.000. Dit is gelijk aan het eerder beschikbaar gestelde bedrag.

  VVN afdeling Moerdijk ondersteunt de gemeente ieder jaar met het uitvoeren van zogenaamde mensgerichte verkeersveiligheidsactiviteiten. Hier krijgen zij jaarlijks 17.000 euro voor. In 2018 hebben zij deze middelen en hun capaciteit besteed aan de organisatie van de BROEM-dag, het faciliteren van zowel het theoretisch en praktisch verkeersexamen voor de basisschool leerlingen, medewerking aan de actiedag en fietsverlichtingsactie van het Markland college en voorlichting via campagneborden en verschillende media. Het college heeft op basis van het financieel, activiteitenverslag over 2018 en aanvullende afspraken de subsidie vastgesteld.