Cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) over het jaar 2018

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2018
  2. De resultaten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2018 vrij te geven voor publicatie op 'Waar staat je gemeente.nl'.
  3. De Raad te informeren via een raadsinformatiebrief.

Op grond van artikel 2.5.1. van de Wmo 2015 is de gemeente verplicht om jaarlijks te onderzoeken hoe cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning ervaren. De D6 gemeenten hebben gezamenlijk opdracht aan I&O Research verstrekt voor het uitvoeren van het onderzoek over 2018. In elke D6 gemeente is het onderzoek afzonderlijk uitgevoerd, zodat elke gemeente naast de landelijk verplichte vragen kon inzoomen op wat voor hen belangrijk is.
Op basis van het cliëntervaringsonderzoek krijgen wij een beeld van hoe cliënten de maatschappelijke ondersteuning zoals die door de gemeente Moerdijk wordt geboden ervaren en hoe we deze, indien van toepassing, kunnen verbeteren. De uitkomsten van het onderzoek zijn positief en laten een verbetering zien ten opzichte van voorgaande jaren. Op sommige onder-werpen is de tevredenheid gelijk gebleven.