Vaststelling subsidie 2018 VluchtelingenWerk Zuid-Nederland

Het college besluit:

  1. Het subsidiebedrag 2018 t.b.v. VluchtelingenWerk Zuid-Nederland (locatie Moerdijk) bestaande uit:
    1. € 35.550 voor 15 trajecten maatschappelijke begeleiding (€ 2.370 per traject)
    2. € 1.600 voor 4 extra trajecten maatschappelijke begeleiding voor kinderen tot 16 jaar (€ 400 per traject)
    3. € 4.480 voor het informatiepunt inburgering
    4. € 2.000 voor 5 afgeronde taalcoachtrajecten (€ 400 per traject) definitief vast te stellen op € 43.630
  2. Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland te verzoeken het te veel bevoorschotte bedrag € 400 terug te betalen.

Op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Moerdijk dient na afloop van het subsidie-jaar de subsidie die is verleend op basis van een uitvoeringsbesluit/subsidieafspraken definitief vastgesteld te worden. Dit gebeurt op basis van een beoordeling van het jaarverslag en de jaarrekening. Daarbij moet worden nagegaan of VluchtelingenWerk Zuid-Nederland (locatie Moerdijk) heeft voldaan aan de gemaakte subsidieafspraken voor 2018. Hierbij is geconstateerd dat er minder taalcoachtrajecten zijn uitgevoerd dan afgesproken en er in totaal 4 extra trajecten maatschappelijke begeleiding voor kinderen zijn uitgevoerd. Dat betekent dat er een hoger bedrag als voorschot is verstrekt dan waar blijkens de vaststelling recht op is; de organisatie moet daarom een klein bedrag terug betalen.