Notitie waarderings en afschrijvingsbeleid 2019

Het college besluit:
De raad voor te stellen:

  1. De notitie waarderings- en afschrijvingsbeleid 2019 vast te stellen;
  2. Deze notitie met terugwerkende kracht in werking te laten treden per 1-1-2019;
  3. Het nadelige financiële effect in 2019 (€304.800) ten laste te brengen van het al dan niet positieve begrotingsresultaat 2019;
  4. De nadelige financiële effecten vanaf 2020 (conform de toelichting bij het onderdeel financiële consequenties) te verwerken in de 1e begrotingswijziging 2020.

Op grond van artikel 212 van de Gemeentewet stelt de raad bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid en beheer vast. Dit heeft gestalte gekregen in de ‘’Financiële verordening gemeente Moerdijk’’. In deze verordening is bepaald dat het college een notitie waarderings- en afschrijvingsbeleid opstelt en deze ter vaststelling voorlegt aan de raad.
De huidige notitie waarderings- en afschrijvingsbeleid is opgesteld in 2014. Actualisering van deze notitie is voornamelijk nodig door veranderende wet- en regelgeving. Daarnaast worden een aantal afschrijvingstermijnen geactualiseerd en in overeenstemming gebracht met de verwachte gebruiksduur van de activa. De doelstelling van de notitie is het formuleren van beleid en het vastleggen van uniforme regels rondom waardering, investering en afschrijving van vaste activa. Een actueel en transparant activabeleid vormt één van de kaders voor het bepalen van de financiële positie en het financiële vermogen van de gemeente. In deze notitie worden dan ook een aantal bepalingen ter besluitvorming voorgelegd aan de raad, waarbij wijzigingen ten opzichte van de huidige notitie expliciet worden toegelicht