Besluitenlijst B&W vergadering 17 september 2019

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 17 september 2019
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
E. Schoneveld  wethouder
D.J. Brummans wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
Th.C. van Waes gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 10 september 2019

  Het college besluit:
  De besluitenlijst gewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 10 september 2019

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst gewijzigd vast te stellen.

 3. Jaarrekening 2018 WBA

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2018 van het WBA
  2. De gemeenteraad via een raadsinformatiebrief te informeren over de jaarstukken 2018 van het WBA

  Gemeente Moerdijk neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling West-Brabants Archief (WBA). Op basis hiervan zijn de jaarstukken 2018 ter kennisname toegezonden. Op 3 juli 2019 zijn de jaarstukken in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het WBA vastgesteld. De jaarrekening 2018 van het WBA sluit af met een positief resultaat van € 104.737. Op de jaarstukken 2018 kan geen zienswijze worden ingediend. De accountant heeft de jaarrekening 2018 goedgekeurd op zowel het aspect getrouwheid als het aspect rechtmatigheid.

 4. Toevoegen autoverhuurbranche aan bibob beleid juli 2019

  Het college besluit:
  De beleidsregel Bibob voor omgevingsvergunningen uit te breiden met de vergunningplicht voor de autoverhuurbranche.

  Op 31 maart 2019 heeft het college besloten dat er per 1 september een exploitatievergunning-plicht geldt voor autoverhuurbedrijven. De vergunningplicht voor de autoverhuurbedrijven in combinatie met de toepassing van de Wet Bibob zorgt ervoor dat het college meer zicht krijgt op de werkwijze en integriteit  van autoverhuurbedrijven en kan deze  bedrijven op die manier ook beter controleren. Zo wordt doeltreffend een onveilig en malafide ondernemersklimaat tegen-gegaan.

 5. Koers Kop Roode Vaart

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het onderzoek naar de haalbaarheid van samenwerking met Zeeman Vastgoed voor de ontwikkeling van het projectgebied Kop Roode Vaart;
  2. De voorwaarden Bijzonder woonmilieu, Grondverwerving, Woningbouwprogramma, Bestemmingsplan, Tijdmanagement en Financieel vervolgens vast te leggen in een intentieovereenkomst;
  3. De claim opgenomen in de begroting uitsluitend in te zetten voor de reconstructie van de Huizersdijk;
  4. De gemeenteraad hierover te informeren door middel van een Raadsinformatiebrief.

  Al bijna 20 jaar wordt geprobeerd het project Kop Roode Vaart tot ontwikkeling te brengen. Diverse ontwikkelaars en even zoveel plannen zijn inmiddels gepasseerd. Ook de samen-werking die vanaf 2014 is ingezet samen met Van Wanrooij heeft niet tot een haalbare ontwikkeling geleid. Zeeman Vastgoed heeft, als eigenaar van het grondgebied aan de Generaal Allenweg, vervolgens de gemeente verzocht om te kijken naar de mogelijkheden tot samenwerking. Zeeman Vastgoed heeft hiertoe op verzoek een financiële onderbouwing aangeleverd waaruit blijkt dat ontwikkeling van het grondgebied aan de Generaal Allenweg voor hen haalbaar is. Gezien de lange voorgeschiedenis van het project en de wens om het gebied Kop Roode Vaart na al die jaren eindelijk te ontwikkelen in relatie tot de eerdere samenwerking met Zeeman Vastgoed, is het uitgangspunt te komen tot een intentieovereenkomst waarbij de gemeentelijke risico’s zo veel als mogelijk worden beperkt. Ontwikkeling van het gebied door Zeeman Vastgoed met de gemeente als uitsluitend faciliterende partij. De voorwaarden voor deze samenwerking worden vastgelegd in een intentieovereenkomst. 

 6. Schansweg 32

  Het college besluit:

  1. De ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage leggen en toe te sturen aan diverse betrokken bestuursorganen.
  2. Geen milieueffectrapport ofwel formele m.e.r.-beoordelingsprocedure noodzakelijk te achten voor het planvoornemen ter plaatse van de Schansweg 32 in Klundert.
  3. De gemeenteraad te informeren over het bouwplan aan de Schansweg 32 in Klundert, zoals verwoord in een Raadsinformatiebrief.
  4. Indien er geen zienswijzen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning worden ingediend de definitieve omgevingsvergunning te verlenen.

  Er is op 24 december 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van een nieuwe woning met schuur op het perceel gelegen aan de Schansweg 32 in Klundert. De aanvraag is in strijd met het bestemmingsplan, omdat op de planlocatie een bouwvlak ontbreekt en het aantal bestaande woningen wordt uitgebreid. Om medewerking te kunnen verlenen aan deze aanvraag is de uniforme voorbereidingsprocedure van toepassing. Door middel van een ruimtelijke onderbouwing is aangetoond dat het realiseren van een nieuwe woning op deze locatie ook ruimtelijk acceptabel is. Het college heeft besloten om medewerking te verlenen aan dit initiatief.

 7. Spoedaanvragen brandveiligheid OOWB


  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het vergoeden van de kosten tot het maximum van € 12.470,00 voor de bouwkundige aanpassingen brandveiligheid van de 4 openbare basisscholen De Boemerang, De Cocon, De Springplank en Willem de Zwijger;
  2. De kosten te dekken uit het door de raad beschikbaar gestelde totaal krediet van € 279.000,00 voor aanpassing van 21 schoolgebouwen en 3 gemeentelijke accommodaties;
  3. De kosten definitief te vergoeden na controle van de uitvoering en overlegging van kopieën van facturen door het schoolbestuur.

  De Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant heeft op 20 augustus 2019 4 aanvragen ingediend voor bouwkundige aanpassingen voor de brandveiligheid van de 4 basisscholen Willem de Zwijger, De Springplank, De Cocon en De Boemerang. Op grond van de inspectie door het extern bureau Vlampunt zijn deze aanpassingen nodig om de schoolgebouwen te laten voldoen aan de wet- en regelgeving en gemeentelijke bepalingen met betrekking tot de brandveiligheid. Op grond van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Moerdijk is de gemeente verantwoordelijk voor de financiering van de bouwkundige aanpassingen in het kader van de brandveiligheid aan schoolgebouwen. De kosten zijn geraamd op het maximum van € 12.470,00. Het college stemt in met het vergoeden van de kosten om de schoolgebouwen aan te passen zodat ze voldoen aan de gestelde eisen van brandveiligheid. Het schoolbestuur is daarnaast zelf verantwoordelijk voor de noodzakelijke installatietechnische aanpassingen aan de schoolgebouwen en de organisatorische maatregelen, die nodig zijn gebleken op grond van de inspectie.

 8. Zienswijze begrotingswijziging Werkplein Hart van West-Brabant.

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief van het Werkplein Hart van West-Brabant;
  2. Kennis te nemen van de 2e bestuursrapportage van het werkplein Hart van West-Brabant;
  3. Kennis te nemen van de voorgestelde begrotingswijziging aan het algemeen bestuur van het Werkplein Hart van West-Brabant en de extra bijdrage van €103.666,00 te verwerken in de 2e bestuursrapportage;
  4. De raad voor te stellen de volgende zienswijze naar voren te brengen:
   1. We verwachten van het werkplein dat, ondanks de gewijzigde samenstelling van het klantenbestand, zij direct maatregelen treft om de stijging van het uitkeringsbestand om te zetten naar een daling van het aantal uitkeringsdossiers afgezet tegen de start in 2019.
   2. De forse (procentuele) toename van doelgroep C heeft geleid tot een opdracht om in 2019 deze doelgroep in beeld te brengen. De gehele groep moet voor 2020 geheel in beeld zijn, waarna de keuzes binnen de financiële middelen moeten leiden tot een specifieke aanpak voor deze doelgroep.
   3. We verwachten van het werkplein dat de meerjarenbegroting wordt aangepast als gevolg van de financiële ontwikkelingen die uit de 2e bestuursrapportage voortvloeien, bijvoorbeeld loonkostensubsidie en vorderingen op debiteuren.
   4. We verwachten van het werkplein dat zij kritisch kijken naar de bedrijfsvoeringskosten en de mogelijkheden om daar op te besparen, zodat de verwachte extra kosten over 2019 worden beperkt.
   5. Tenslotte: de raad gaat er vanuit dat het bestuur de begroting vaststelt met inachtneming van deze zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd, met daarbij een verantwoording aan welke onderdelen van haar zienswijze is tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet en waarom.

  Het Werkplein Hart van West-Brabant heeft de balans voor de 1e helft van 2019 opgemaakt. Dit is beschreven in de 2e bestuursrapportage van 2019. Er is sprake van een tekort op de begro-ting van 2019 met een omvang van bijna 1,7 miljoen euro. Dit komt voornamelijk door een lichte stijging van het uitkeringsbestand, de toename van loonkostensubsidies, doordat meer mensen met een arbeids-beperking een betaalde baan hebben gevonden. Bedrijven krijgen een tegemoetkoming in de loonkosten van deze mensen. Deze tegemoetkoming wordt betaald uit de uitkeringsbudgetten. Daarnaast is er sprake van een groei van de bedrijfsvoeringskosten door o.a. een verhoging van de cao, o.a. loonkosten, en de stijging van pensioenpremie. De gemeente Moerdijk kent als enige van de 6 werkplein gemeenten wél een daling, van 3.9% in juli 2019. Voor de gemeente Moerdijk betekent dit een extra bijdrage van totaal € 103.366,00 over 2019. De raad wordt geadviseerd kennis te nemen van de aanbiedingsbrief en de 2e bestuursrapportage van het werkplein Hart van West-Brabant. Daarnaast wordt de raad geadviseerd de voorgestelde begrotingswijziging en de extra bijdrage van €103.666,00 te verwerken in de 2e bestuursrapportage en de bijgevoegde zienswijze naar voren te brengen.