Project 181 Randweg Klundert: voorstel vervolgproces

Het college besluit:
Met in achtneming van de aangenomen motie door de gemeenteraad op 18 april 2019:

  1. In te stemmen met het vervolgproces voor de randweg Klundert bestaande uit:
    1. Het inschakelen van een externe partij voor het opstellen van het bestemmingsplan en de ondersteuning in de bestemmingsplanprocedure voor variant A3 van de randweg;
    2. Het inschakelen van een externe partij voor het doorlopen van het proces tot verwerving van de benodigde percelen voor de randweg, waarbij de inzet is te komen tot een aanvaardbare oplossing voor beide partijen met wel de uitgangspunten  van de Onteigeningswet als basis;
    3. In overleg te treden met de agrariër die aan weerszijden van de randweg percelen in gebruik heeft over de locatie en inrichting van een veilige gelijkvloerse oversteek van de randweg.
  2. Vast te leggen dat het realiseren van woningbouw binnen de randweg in dit project niet aan de orde is.
  3. De gemeenteraad via een RIB te informeren over dit besluit.

De gemeente gaat starten met het bestemmingsplantraject voor variant A3 van de randweg Klundert. Het eventueel realiseren van woningbouw binnen de randweg is in dit project niet aan de orde. Gelijktijdig worden de gesprekken met de perceeleigenaren opgestart om tot verwerving van de benodigde percelen te komen. In het verleden hebben hierover al meerdere gesprekken plaatsgevonden. Inzet is te komen tot een voor beide partijen acceptabele oplossing, met als basis de uitgangspunten van de Onteigeningswet. De randweg gaat percelen doorkruisen. In overleg met de betreffende agrariër die deze gronden pacht wordt het gesprek over de locatie en wijze van een veilige gelijkvloerse kruising hervat.