Bestuurlijke reactie Rekenkameronderzoek Handhaving en Toezicht

Het college besluit:
De Rekenkamer West-Brabant te berichten conform concept-bestuurlijke reactie.

De Rekenkamer West-Brabant heeft een onderzoek uitgevoerd naar het onderwerp "Handhaving en Toezicht". Op 2 oktober 2019 heeft de Rekenkamer de conceptrapportage aan uw college aangeboden in het kader van het bestuurlijk hoor en wederhoor. Op deze wijze wordt het college in de gelegenheid gesteld een reactie te geven op de onderzoeksbevindingen, conclusies en aanbevelingen. Na ontvangst van de bestuurlijke reactie stelt de Rekenkamer de eindrapportage op. De bestuurlijke reactie wordt hierin integraal opgenomen. De eindrapportage wordt vervolgens aangeboden aan de gemeenteraad.