Ontwerpbestemmingsplan Langeweg 9A

Het college besluit:

  1. Het bestemmingsplan Langeweg 9A te Zevenbergen zoals vervat in de bestanden set met planidentificatie NL.IMRO.1709.BG01Langewg9a-BP30 ongewijzigd vast te stellen;
  2. Ten behoeve van het bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen;
  3. De planidentificatie van het bestemmingsplan te wijzigen van NL.IMRO.1709.BG01Langewg9a-BP30 naar NL.IMRO.1709.BG01Langewg9a-BP40.
  4. Het vastgestelde bestemmingsplan te publiceren en voor de periode van 6 weken ter visie te leggen.

Op 27 februari 2018 heeft het college besloten in principe medewerking te verlenen aan een verzoek van de firma Sweep, om de al gerealiseerde verharding en andere voorzieningen te legaliseren.
Voor het verzoek is een ontwerp bestemmingsplan gemaakt. Het plan en de door het college gestelde voorwaarden zijn hierin verder uitgewerkt. Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende een periode van 6 weken ter visie gelegen. In deze periode is geen zienswijze ingediend.
De firma Sweep wil het bestemmingsvlak van het bedrijf met circa 1 hectare uitbreiden. Waarbij rondom het bedrijf een landschappelijk inpassingsplan gerealiseerd wordt. De volgende elementen worden met dit plan gelegaliseerd:

  • een niet overdekte verkeersruimte voor bedrijfsvoering;
  • een waterbassin;
  • een keerwand;
  • een hekwerk bij de toegang.

Op basis van de onderzoeken voor de diverse milieuaspecten hebben wij besloten dat voor dit plan het opstellen van een milieu effect rapportage niet nodig is.
Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad wordt het bestemmingsplan wederom zes weken ter inzage gelegd. NuĀ  er geen zienswijzen ingediend zijn kan alleen beroep bij de Raad van State worden ingediend door belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze in te dienen