Subsidieverlening 2020 Surplus Welzijn

Het college besluit:

 1.  Aan Surplus Welzijn voor 2020 een budgetsubsidie te verlenen van € 890.272;
 2. De subsidie ten laste te brengen van de hiervoor geraamde budgetten in de begroting,
  respectievelijk;
  1. €  547.695 Gebiedsgericht werken (productnr. 6670100 Algemeen Maatschappelijk Werk)
  2. €  98.795 Vrijwilligerswerk (productnr. 6670201 Ondersteuning vrijwilligers)
  3. €  126.625 Informele zorg (productnr. 6670002 Algemene voorziening WMO & Jeugd)
  4. €  117.157 Mantelzorgwaardering (productnr. 6670002 Algemene voorziening WMO & Jeugd)
  5. De extra benodigde middelen van totaal € 14.603  te dekken vanuit de beschikbare begrotingsruimte in 2020, middels begrotingswijziging bij de 1e berap 2020.
 3. In te stemmen met de subsidieafspraken 2020 Surplus Welzijn;
 4. Surplus Welzijn hierover schriftelijk te informeren via de beschikking.

Surplus Welzijn heeft een subsidieaanvraag ingediend voor 2020. De aanvraag is opgebouwd aan de hand van de volgende speerpunten; gebiedsgericht werken, vrijwilligerswerk, informele zorg en mantelzorgwaardering. Het college heeft besloten om voor 2020 een subsidie te verlenen van
€ 890.272.
De vorig jaar extra ingezette uren voor Informele zorg zijn blijvend nodig voor 2020. Dit om de gelanceerde websites OnS Moerdijk en Mantelzorg Moerdijk actueel te houden, verder door te ontwikkelen. En om in de lijn van de campagne Oog voor Mantelzorg frequent aandacht te besteden aan mantelzorg thema’s om mantelzorgers goed te bereiken en passende ondersteuning te bieden.  
Bij het onderdeel Geld & Recht zijn middelen herverdeeld en wordt meer ingezet op aansluiting van spreekuren in de Huizen van de Wijk en ondersteuning van onbetaalde krachten. 
Voor Vrijwilligerswerk zijn meer middelen beschikbaar gesteld voor inzet van uren vanwege een tariefswijziging, die stapsgewijs wordt doorgevoerd. Daar staat tegenover dat er geen abonnementskosten meer zijn voor de website we-helpen, omdat dit wordt opgenomen in de website OnS Moerdijk. 
Het budget voor mantelzorgwaardering is aangepast aan de hand van de stijging in het gebruik van de waarderingsmenu’s en verhoogde deelname aan activiteiten. De inschatting is dat dit nog verder toeneemt naar aanleiding van de campagne Oog voor Mantelzorg.
Tenslotte is rekening gehouden met een verhoging van het uurtarief vanwege een nieuw vastgestelde cao Sociaal Werk met ingang van 1 september 2019. De subsidie kan bijna volledig (98%) gedekt  worden uit de hiervoor beschikbare budgetten in de begroting. Er resteert een tekort van € 14.603 wat - via verwerking in de 1e bestuursrapportage 2020 - ten laste van de beschikbare begrotingsruimte 2020 wordt gebracht.