Besluitenlijst B&W vergadering 08 januari 2019

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 08 januari 2019
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
E. Schoneveld  wethouder
D.J. Brummans wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 18 december 2018

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 18 december 2018

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Hogere Waarde-besluit i.v.m. spoorweglawaai Deelgebied 2B Bosselaar Zuid

  Het college besluit:
  Besluit tot intrekken Hogere Waarde besluit Spoorweglawaai van 6 december 2018 en het vaststellen van een nieuw Hogere Waarde besluit Spoorweglawaai voor 2 vrijstaande woningen, 6 twee-onder-een-kapwoningen en 20 appartementen in Bosselaar Zuid, deelgebied 2B te Zevenbergen.

  De ontwikkeling van een gedeelte van woonwijk Bosselaar Zuid van deelgebied 2B ligt binnen de wettelijke geluidzone van de spoorlijn Roosendaal-Dordrecht. Ingevolge het Besluit Geluidhinder geldt ten aanzien van nieuw te bouwen woningen een voorkeursgrenswaarde van 55 dB Lden. Tevens biedt het besluit geluidhinder in artikel 4.10 gelegenheid om een hogere grenswaarde vast te stellen tot de maximaal toegestane hogere waarde van 68 dB.
  Intrekking besluit van 6 december 2018
  Op 6 december 2018 is door het college van B&W een Hogere Waarde besluit Spoorweglawaai vastgesteld. Deze waarde is echter gebaseerd op een achterhaald akoestisch onderzoeks-rapport uit februari 2018. In dit rapport ging men nog uit van 6 vrijstaande woningen. Nadien is er gekozen voor een gewijzigde verkaveling waarbij uiteindelijk 8 kavels zullen ontstaan. Het eerdere hogere waarde besluit komt qua verkaveling niet overeen met hetgeen waarvoor inmiddels een omgevingsvergunning is verleend. Daarom wordt deze omissie hersteld door het eerder besluit in te trekken en een nieuw Hogere Waarde besluit Spoorweglawaai vast te stellen wat overeenkomt met de woningen zoals deze onderdeel uitmaken van de verleende omgevingsvergunning. Het betreft 2 vrijstaande woningen en 6 twee-onder-een-kapwoningen aan de Opaal te Zevenbergen. Tevens ziet het te nieuw vast te stellen Hogere Waarde besluit op 20 appartementen in hetzelfde plangebied op de hoek Malachiet en Opaal.
  Hogere Waarde spoorweglawaai
  Uit akoestisch onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 55 dB met ten hoogste 9 dB wordt overschreden op alle bouwlagen van de vrijstaande en twee-onder-een-kap woningen. Alle bouwlagen, behalve de begane grond, van de appartementen ondervinden overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde van 55 dB met ten hoogste 6 dB.
  Voor de rijtjeswoningen en semibungalows is sprake van één overschrijding van de voorkeursgrenswaarde met een geluidbelasting van 56 dB op de eerste verdieping. Het betreft echter een zijgevel zonder te openen delen (dove gevel), waarvoor geen hogere waarde hoeft te worden vastgesteld. Voor de overige verdiepingen wordt wel voldaan aan de voorkeursgrenswaarde.
  De maximale ontheffingswaarde wordt op geen van de woningen overschreden.

 4. Tweetal verzoeken voor toepassen van de coördinatieregeling

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen de coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplannen en de aanvragen om omgevingsvergunning voor de realisatie van de bouwplannen aan de Hazeldonkse Zandweg 97a en de Hazeldonkse Zandweg 105, beiden te Zevenbergen.

  Voor een tweetal locaties aan de Hazeldonkse Zandweg zijn plannen ingediend voor de uitbreiding van bestaande glastuinbouwbedrijven. Het gaat om verzoeken binnen de Spiepolder, die is aangewezen als glastuinbouwuitbreidingsgebied. Bij beide aanvragen is het verzoek gedaan om de coördinatieregeling toe te passen. Dit betekent dat de voorbereiding en de bekendmaking van de bestemmingsplannen en de aanvragen om omgevingsvergunning voor de beide bouwplannen tegelijk zal plaatsvinden. Met deze coördinatieregeling wordt de procedure eenvoudiger, omdat belanghebbenden tegen het pakket van de gecoördineerde besluiten in één keer beroep kunnen instellen bij de Raad van State. Verder biedt toepassing van deze regeling tijdswinst voor de aanvragers en is de samenhang tussen de te nemen besluiten duidelijker. Het college besluit de raad voor te stellen voor beide locaties de coördinatieprocedure van toepassing te verklaren.

 5. Subsidieverlening VVN 2019

  Het college besluit

  1. Veilig Verkeer Nederland afdeling Moerdijk te ondersteunen met financiële middelen zodat zij activiteiten kunnen uitvoeren om de verkeersveiligheid te vergroten binnen de gemeente;
  2. Een subsidiebedrag voor 2019 van in totaal € 17.000,00 voorlopig te verlenen en ten laste te brengen van de begrotingspost verkeersveiligheid mensgerichte maatregelen (prod.nr. 6210901, kostensoortnr. 44259). Voor een groot deel van deze kosten is subsidie aangevraagd bij de provincie;  
  3. De uitvoeringsovereenkomst 2019 vast te stellen en te ondertekenen waarin activiteiten zijn vastgelegd die VVN in 2019 gaat uitvoeren.
   VVN afdeling Moerdijk ondersteunt de gemeente ieder jaar met het uitvoeren van zogenaamde mensgerichte verkeersveiligheidsactiviteiten. Hier krijgen zij jaarlijks 17.000 euro voor.
   In 2019 willen zij deze middelen en hun capaciteit besteden aan de organisatie van de volgende activiteiten:
   1. Uitvoeren van een fietstraining, voor de specifieke doelgroep senioren (70+). 
   2. Het faciliteren van zowel het theoretisch en praktisch verkeersexamen voor de basisschool leerlingen;
   3. Het ondersteunen van basisscholen die zijn aangesloten bij het BVL (Brabants Verkeersveiligheidslabel);
   4. Het ondersteunen van acties gericht op verkeersgedrag van leerlingen van het voortgezet onderwijs; 
   5. Het ondersteunen van inwoners en gemeente door aanwezigheid bij stads-/dorpstafels;
   6. het naar behoefte uitvoeren van wijkacties gericht op verkeersveiligheid;
   7. Voorlichting via campagneborden en verschillende media.

  Het college heeft op basis van de begroting, projectplan 2019 en aanvullende afspraken besloten de subsidie aan VVN afdeling Moerdijk te verlenen.

 6. Collegevergadering tijdens Carnaval

  Het college besluit:
  5 maart 2019 niet te vergaderen i.v.m. Carnaval