Mandatering bevoegdheden in het kader van de Jeugdwet

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het mandateren van bevoegdheden op grond van de Jeugdwet, een en ander zoals weergegeven in het ‘mandaatbesluit Jeugd’;
  2. Deze mandaten op te nemen in de mandaatregeling gemeente Moerdijk.

In de Jeugdwet is bepaald dat het college van burgemeester en wethouders een groot aantal bevoegdheden heeft gekregen voor de uitvoering van de zorg voor de jeugd. Het college heeft taken en bevoegdheden echter deels gemandateerd. Door een volledige mandatering van deze bevoegdheden werkt onder andere het toekennen, afwijzen of intrekken van een jeugdwetvoorziening in de praktijk efficiënter.