TWB begroting 2019 inzake jeugdgezondheidszorg 0 - 4 jaar (basis- en plustaken) plus overeenkomst Rijksvaccinatieprogramma

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de begroting 2019 van TWB voor de uitvoering van het basistaken-pakket jeugdgezondheidszorg (JGZ) van 0-4 jaar (inclusief voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en huisvestingskosten), onder de voorwaarde dat alle 6 TWB gemeenten instemmen met het indexeringspercentage en de berekeningsmethodiek voor de overige huisvestingskosten;
  2. Voor de uitvoering van het basistakenpakket inclusief VVE door TWB en de huisvestingskosten een bedrag van € 475.953 beschikbaar te stellen en in de begroting 2019 te dekken uit de producten 6 715 000 Jeugdgezondheidszorg (€ 452.885) en 6 480 600 Bestrijding onderwijsachterstanden (€ 23.068);
  3. In te stemmen met de begroting 2019 van TWB voor de uitvoering van de plustaken jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar;
  4. Voor de uitvoering van de plustaken JGZ 0-4 jaar door TWB een bedrag van € 50.689 beschikbaar te stellen en in de begroting 2019 te dekken uit het product 6 715 000 Jeugdgezondheidszorg;
  5. In te stemmen met de overeenkomst tussen TWB en de gemeente Moerdijk betreffende de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma, onder voorbehoud van goedkeuring door alle 6 TWB gemeenten;
  6. Voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma door TWB in 2019 een bedrag van € 52.636 beschikbaar te stellen en in de begroting 2019 te dekken uit het product 6 715 000 Jeugdgezondheidszorg.

De jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-4 jaar wordt in de gemeente Moerdijk uitgevoerd door Thuiszorg West-Brabant (TWB). Na een gezamenlijk aanbestedingstraject hebben de 6 gemeenten (Bergen op Zoom, Roosendaal, Rucphen, Moerdijk, Steenbergen en Woensdrecht) vorig jaar een overeenkomst voor 4 jaar gesloten met TWB. Voor 2019 heeft TWB een begroting ingediend voor de uitvoering van het basispakket JGZ 0-4 jaar (inclusief VVE en huisvestingskosten). Omdat TWB een hoger indexeringspercentage toepast dan is afgesproken in de overeenkomst, dienen de 6 TWB gemeenten gezamenlijk te besluiten hiermee akkoord te gaan. De oorzaak van de hogere indexering wordt met name veroorzaakt door CAO indexeringen waarmee TWB wordt geconfronteerd. Daarnaast heeft een herberekening van de overige huisvestingskosten plaatsgevonden. Het college heeft besloten in te stemmen met de begroting 2019 voor het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg van 0-4 jaar, onder de voorwaarde dat alle 6 TWB gemeenten instemmen met het indexeringspercentage en de berekeningsmethodiek voor de overige huisvestingskosten.
In aanvulling op het basistakenpakket JGZ 0-4 jaar nemen de gemeenten naar behoefte ook enkele plustaken af bij TWB. Dit betreft extra taken ter ondersteuning van ouders en kinderen die behoefte hebben aan extra ondersteuning in het opvoeden en opgroeien. Het college heeft besloten in te stemmen met de begroting 2019 voor het plustakenpakket jeugdgezondheidszorg van 0-4 jaar.
Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is een preventieprogramma waarbij jeugdigen worden gevaccineerd tegen verschillende ernstige infectieziekten. Het RVP is met ingang van 1 januari 2019 onderdeel geworden van de Wet Publieke Gezondheid. Hiermee is de uitvoering van het RVP onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeenten komen te vallen om de huidige samenhang tussen de uitvoering van het RVP en de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) te borgen. De gemeente moet de uitvoering van het RVP en het basispakket JGZ bij dezelfde organisatie beleggen. De uitvoerende organisaties zijn de GGD en TWB. Bij de GGD is de uitvoering van het RVP geborgd via een Gemeenschappelijke Regeling (samenwerkingsverband 16 gemeenten West-Brabant). Met TWB is een aparte overeenkomst nodig. Het college heeft besloten in te stemmen met de overeenkomst tussen TWB en de gemeente Moerdijk voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma in 2019.