Vervolgopdracht werkzaamheden grondverwerving Project 175 Fiets- en wandelpaden-netwerk; verbinding Moerdijk-Zevenbergen

  1. Het bureau Overwater vervolgopdracht te verlenen voor uitvoering van werkzaamheden om te komen tot afronding van de grondverwerving in project 175 Fiets- en wandelpadennet-werk, verbinding Moerdijk-Zevenbergen door gebruikmaking van de afwijkingsbevoegdheid conform het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid,;
  2. De kosten van deze opdracht van € 12.519,00 (excl. btw)., volgens de uitgebrachte offertes van 22 februari 2019 en 20 maart 2019, ten laste te brengen van het krediet Uitvoering fiets- en wandelpadennetwerk.

 
Als onderdeel van het project 175 Fiets- en wandelpadennetwerk; verbinding Moerdijk-Zeven-bergen heeft het bureau Overwater opdracht gekregen voor verwerven van de gronden voor de realisatie van de verbinding. Het gewenste resultaat is nog niet bereikt, maar het geoffreerde en gegunde aantal uren is inmiddels bereikt. Om het gewenste resultaat te bereiken is een vervolgopdracht nodig. Er zijn te verantwoorden redenen waarom de werkzaamheden binnen de oorspronkelijke opdrachtsom niet zijn afgerond:

  • De start, voortgang en het afronden van de grondverwervingen zijn erg afhankelijk van de onderzoeken en het technisch ontwerp van de fietsverbinding. Die zijn uitgevoerd en opgesteld door het civieltechnisch bureau Antea Group. De onderzoeken hebben geleid tot noodzakelijk tussentijdse wijzigingen in het ontwerp.  Dat heeft geleid tot extra overleggen en afstemming tussen Over-water, grondeigenaren en gemeente. Dit heeft beslag gelegd op de beschikbare middelen.
  • Het Havenbedrijf, als grondeigenaar /beheerder, heeft aangegeven de benodigde gronden niet te willen verkopen. Wel wil men de gronden op een andere manier ter beschikking stellen voor realisatie van het project: namelijk door middel van een recht van opstal. Dit is juridisch op haalbaarheid onderzocht. Het onderzoek was complex mede vanwege de relatie met de beheersverordening van het Havenbedrijf en bepalingen in de Wegenverkeerswet. Inzet van de expertise van Overwater was noodzakelijk om tot een goed eindoordeel / -voorstel  te komen. Dit was niet voorzien.

De kwaliteit van de werkzaamheden door Overwater staat niet ter discussie. Er zijn deels andere en extra werkzaamheden uitgevoerd. Hier was bij het verstrekken van de oorspronkelijke opdracht niet in voorzien. Met uitwerking van het voorstel van het Havenbedrijf is de verwachting dat een (aanzienlijk) groter bedrag aan verwervingskosten bespaard wordt. Met alle eigenaren is het proces van grondverwerving in gang gezet. Dit wordt zorgvuldig begeleid door Overwater. De onderhandelingen worden nauwgezet vanuit het oogmerk kostenbesparing gevoerd. De geëffectueerde grondtransactie met het Waterschap is een voorbeeld. Van belang is dat op korte termijn de onderhandelingen voortgezet worden.  De voorkeur voor het voort-etten van de constructie met Overwater is gebaseerd op  het vertrouwen van de grondeigenaren in Overwater en de kennis van het gebied en het project dat dit bureau inmiddels heeft opgedaan.
Regulier is het niet mogelijk om aan bureau Overwater enkelvoudig onderhands de vervolgopdracht te verlenen. Volgens het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid kan uw college met gebruikmaking van de afwijkingsbevoegdheid daar wel toe besluiten. Dat voorstel wordt nu aan uw college gedaan.