Centrumplan Klundert

Het project Centrumontwikkeling Klundert richt zich op de visievorming voor het centrum Klundert en de functies die daarin thuis horen. De visie is tot stand gekomen in samenspraak met alle belanghebbenden; een klankbordrol is weggelegd bij de stadstafel in het gebiedsplan Klundert, het Klundertse Ondernemers Vereniging (KOK) en bewoners van het centrumgebied. Aan de hand van de vastgestelde visie zijn er uitvoeringsprogramma's geformuleerd.

Stand van zaken

Op 17 december 2015 heeft de gemeenteraad besloten de Centrumvisie vast te stellen. Het projectgebied is het zogenaamde kernwinkelgebied, bestaande uit de Voorstraat, Molenstraat, Westerstraat en de parkeerplaats aan de Zevenbergschen Poort. In de visie zijn de analyses over bestaande en toekomstige situatie van detailhandel, horeca en andere centrumfuncties verwoord. Een aantal voorgestelde acties zijn reeds in uitvoering gebracht, waaronder het gebruik van de vlonders voor horecadoeleinden. In overleg met de stadstafel, het KOK en bewoners zijn de nog niet gerealiseerde speerpunten voor het kernwinkelgebied (verder) uitgewerkt tot een maatregelenpakket met als doel het kwalitatief opwaarderen van het centrum. Voorstellen die uitgewerkt worden zijn onder andere het herstraten van de Voorstraat en Molenstraat, het aanlichten van bomen en het verfraaien middels meer bloemen. Een concept herinrichtingsplan is inmiddels gereed.

 

Het maatregelenpakket inclusief een aantal nog te maken keuzen zijn in november 2019 voorgelegd aan geïnteresseerden tijdens een inloopbijeenkomst. De conclusies uit deze bijeenkomst worden verwerkt in het definitieve plan voor de herinrichting van het kernwinkelgebied. Verwacht wordt begin 2021te starten met de realisatie van het maatregelenpakket.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Wendy Roelen
Postbus 4
4760AA Zevenbergen

Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl