Woningbouwontwikkeling Driehoefijzersstraat

Dit project heeft tot doel om te komen tot de realisatie van sociale koopwoningbouw ter plaatse van de voormalige Drankenhandel van der Made aan de Driehoefijzerstraat in Zevenbergschen Hoek.

Stand van zaken

Begin 2016: De gemeenteraad heeft op 4 februari 2016 ingestemd met het startdocument voor dit project. Dat besluit is tevens de formele start voor de volgende fase, de initiatieffase. In deze fase wordt door de ontwikkelaar Hazenberg Bouw B.V. uit Vught en de gemeente Moerdijk gezamenlijk de maatschappelijk, financiële en ruimtelijke haalbaarheid van de ontwikkeling onderzocht. Op basis van dit onderzoek besluiten partijen of zij willen doorgaan met deze ontwikkeling.
Juni 2016: De haalbaarheid van het project is onderzocht en beide partijen zijn het er over eens dat de ontwikkeling haalbaar is. De bouwvergunning wordt in procedure gebracht.

Juli 2018: de omgevingsvergunning voor de bouw van de woningen is verleend. Echter heeft initiatiefnemer Hazenberg aangegeven de ontwikkeling te willen heroverwegen. Hierover worden momenteel gespreken gevoerd tussen gemeente en initiatiefnemer.
Juli 2019: de afgelopen periode heeft de ontwikkelaar mede op basis van gesprekken op ambtelijk en bestuurlijk niveau de mogelijkheid tot het realiseren van 10 goedkope koopwoningen verder uitgewerkt. Dit is uiteindelijk in een voorstel neergelegd bij de gemeente. Hierover zijn de gemeente en ontwikkelaar nu in onderhandeling.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Mike van de Waeter
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website www.moerdijk.nl

Hazenberg Bouw B.V.

Projectleider de heer R.P.M. van Gurp
Postbus 112
5260AC
Vught
Mail
Website www.hazenberg.nl