Bestemmingsplan 'Koningin Julianastraat 25

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat de gemeenteraad op 8 december 2022 het bestemmingsplan ‘Koningin Julianastraat 25’ (planidentificatie NL.IMRO.1709.FNKonJulianastr25-BP40) ongewijzigd heeft vastgesteld. Dit bestemmingsplan is opgesteld voor de realisering van 4 twee-onder-één-kapwoningen, 8 aaneengebouwde woningen en 10 appartementen op de locatie van de voormalige Julianaschool.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 15 december 2022 tot en met 25 januari 2023 tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie ter inzage. Het plan is digitaal te raadplegen op de website van Ruimtelijkeplannen, tevens kan het bestemmingsplan ook worden ingezien op de gemeentelijke website.

Gedurende deze termijn kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het instellen van beroep is mogelijk voor diegene die tijdig zijn of haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest.

Degene die beroep instelt kan tijdens de beroepstermijn de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Zevenbergen, 14 december 2022