Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Van Krimpen, Molenstraat 42 te Standdaarbuiten

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat de gemeenteraad op 3 november 2022 het bestemmingsplan “Van Krimpen, Molenstraat 42 te Standdaarbuiten ” (planidentificatie NL.IMRO.1709.SBMolenstr42-BP40) gewijzigd heeft vastgesteld.

Inhoud

Dit bestemmingsplan is opgesteld voor het uitbreiden van het bestaande bedrijf. Het bedrijfsperceel wordt uitbreid met circa 10.000 m2. Het bedrijfsperceel wordt daarmee nagenoeg verdubbeld. Niet het gehele bedrijfsperceel wordt bebouwd. De helft van de uitbreiding van het perceel wordt benut voor groenvoorziening en waterberging. Het bedrijfspand wordt uitgebreid met circa 5.500 m2 en wordt gebruikt voor opslag en expeditie. Daarnaast wordt de bebouwing tot een hoogte van 15 meter mogelijk gemaakt. Het plan is digitaal te raadplegen op de website Ruimtelijkeplannen.

Gewijzigd vastgesteld

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp dat eerder ter visie heeft gelegen. Als gevolg van de zienswijzen is in artikel 3 Bedrijventerrein een sub artikel toegevoegd, waarin een voorwaardelijke verplichting is opgenomen voor het afstemmen met de inrichting van de groenzone met de direct omwonenden en met de gemeente. Daarnaast is de toelichting op een aantal punten verduidelijkt.

Beroep

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 26 januari tot en met 8 maart 2023 tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie ter inzage. Het plan is digitaal te bekijken op de website van Ruimtelijkeplannen.

Gedurende deze termijn kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Het instellen van beroep is mogelijk voor diegene die tijdig zijn of haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest. Daarnaast kan door iedere belanghebbende beroep worden ingesteld, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijziging die de gemeenteraad bij de vaststelling van de plannen heeft aangebracht in de plannen. Degene die beroep instelt kan tijdens de beroepstermijn de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Bij dit verzoekmoet een afschrift van het ingediende beroepschrift worden overlegd.