Vaststelling bestemmingsplan Bedrijventerren de Schans (Klundert)

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat de gemeenteraad op 4 oktober 2022 het bestemmingsplan “ “Bedrijventerrein De Schans” (planidentificatie NL.IMRO.1709.OPDeSchans-OP40) gewijzigd heeft vastgesteld.

Inhoud en plangebied

Dit plan is een actualisatie van het geldende bestemmingsplan voor het bedrijventerrein de Schans in Klundert. Voor de bestaande bedrijven en woningen in het plangebied is een passende bestemming opgenomen, waarbij de huidige bouw- en gebruiksrechten de basis zijn. Het plan maakt verder geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk.

Als nieuw element zijn in het plan regels opgenomen over klimaatadaptatie en het tegengaan van hittestress, in de vorm van een stimuleringsregeling. Het plan bevat mogelijkheden om bij de bedrijven meer bebouwing of een grotere bouwhoogte toe te staan, mits daar maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie of het voorkomen van hittestress tegenover staan.

Gewijzigd vastgesteld

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp dat eerder ter visie heeft gelegen. Bij wijziging is een regel toegevoegd dat grootschalige logistieke bedrijven op dit terrein niet zijn toegestaan.

Beroep

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 21 december 2022 tot en met 31 januari 2023 tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie ter inzage. Het plan is digitaal te bekijken op de website van Ruimtelijkeplannen.

Gedurende deze termijn kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Het instellen van beroep is mogelijk voor diegene die tijdig zijn of haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest. Daarnaast kan door iedere belanghebbende beroep worden ingesteld, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijziging die de gemeenteraad bij de vaststelling van de plannen heeft aangebracht in de plannen. Degene die beroep instelt kan tijdens de beroepstermijn de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Bij dit verzoekmoet een afschrift van het ingediende beroepschrift worden overlegd.

Crisis- en herstelwet

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat u als belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden u aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeldt in uw beroepschrift dat de Crisis-en herstelwet van toepassing is.