Vaststelling bestemmingsplan Randweg Klundert

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat de gemeenteraad op 4 oktober 2022 het bestemmingsplan “Randweg Klundert” (planidentificatie NL.IMRO.1709.BPBGRandwegKL-BP40) gewijzigd heeft vastgesteld.

Inhoud

Dit bestemmingsplan maakt de aanleg van een randweg om Klundert mogelijk, tussen de Zevenbergseweg en de Stoofdijk. De verkeersdruk in de smalle straten van het centrum van Klundert is hoog. Door de aanleg van de randweg wordt het doorgaande (zware) verkeer naar buiten Klundert verplaatst. Het aantal auto’s en vrachtwagens dat nu nog door het centrum rijdt, zal na aanleg van de randweg aanzienlijk dalen. Zo wordt de leefbaarheid en veiligheid in en om Klundert verbeterd en de verkeersoverlast teruggebracht.

Gewijzigd vastgesteld

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp dat eerder ter visie heeft gelegen. De plangrens is ter hoogte van perceel 543 gecorrigeerd, zodat deze tegen het agrarisch bouwblok ligt, in plaats van er net overheen.

Verder zijn in de toelichting twee paragrafen aangevuld. In paragraaf 4.5 is de beschrijving van de ecologische verbindingszone aangevuld. In paragraaf 4.12 is in overleg met de leidingbeheerder de tekst aangevuld ten aanzien van de kruising van de bestaande pijpleiding in het plangebied.

Beroep

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 21 december 2022 tot en met 31 januari 2023 tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie ter inzage. Het plan is digitaal te bekijken op de website van Ruimtelijkeplannen.

Gedurende deze termijn kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Het instellen van beroep is mogelijk voor diegene die tijdig zijn of haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest. Daarnaast kan door iedere belanghebbende beroep worden ingesteld, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijziging die de gemeenteraad bij de vaststelling van de plannen heeft aangebracht in de plannen. Degene die beroep instelt kan tijdens de beroepstermijn de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Bij dit verzoekmoet een afschrift van het ingediende beroepschrift worden overlegd.