Kennisgeving Ontwerp Structuurvisie RO 2010- partiële herziening 2014’

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 2 juli 2013 het ontwerp van de ‘Structuurvisie RO 2010 – partiële herziening 2014’ vastgesteld. Dit ontwerp doorloopt de inspraak- en overlegprocedure conform de Wet ruimtelijke ordening en de Provinciewet.

In de periode van 13 september 2013 tot en met 10 oktober 2013 kan iedereen zijn reactie op het ontwerp bij Gedeputeerde Staten indienen.

Waarom partiële herziening?

Sinds de vaststelling van de Structuurvisie RO in 2010, zijn er diverse besluiten door Provinciale Staten genomen die een verandering brengen in de provinciale rol en sturing of van provinciaal beleid. Deze besluiten zijn nu vertaald in de ontwerp ‘Structuurvisie RO 2010 – partiële herziening 2014’.

Er is bewust niet gekozen om een geheel nieuwe visie op te stellen. Dit omdat de bestaande structuurvisie recent is vastgesteld en de visie en sturingsfilosofie voor het overgrote deel nog actueel zijn. Op onderdelen vindt er bijsturing plaats.

Inhoud van de ontwerp ‘Structuurvisie RO 2010 – partiële herziening 2014’

De wijzigingen die in de ontwerpherziening zijn verwerkt zijn het gevolg van de volgende besluiten:

  • Transitie van stad en platteland, een nieuwe koers (PS december 2011)
  • Structuurvisie deel D Brainport-Oost (PS juni 2011) en deel E Grenscorridor (PS juni 2012)
  • Intrekken van de reconstructie- en gebiedsplannen (PS maart 2012)
  • Brabant: Uitnodigend Groen 2012-2022 (PS september 2012)
  • Startnotitie Samenhangend beleid voor de Ondergrond (december 2012)
  • Transitie naar een zorgvuldige veehouderij 2020 (PS maart 2013)
  • Investeringsagenda Agenda van Brabant (PS december 2010 en PS juni 2013)

De mogelijkheid tot inspraak is beperkt tot de voorgestelde wijzigingen. Deze zijn zichtbaar aangegeven in de bestaande tekst van de Structuurvisie ruimtelijke ontwikkeling 2010.

Plan MER

Ten behoeve van de besluitvorming over de herziening is de procedure voor milieueffectrapportage (plan-m.e.r.-procedure) doorlopen. Deze procedure waarborgt dat alle milieuaspecten meegewogen worden in de besluitvorming. Het plan MER maakt als bijlage deel uit van de ontwerp ‘Structuurvisie RO 2010 – partiële herziening 2014’. U kunt ook op het plan MER reageren.

Relatie ontwerp Verordening ruimte 2014

Gelijktijdig met de ontwerp ‘Structuurvisie RO 2010 – partiële herziening 2014’ is ook de ontwerp Verordening ruimte 2014 vastgesteld. De Verordening ruimte is één van de instrumenten die de provincie inzet om haar doelen te realiseren. De ontwerp Verordening ruimte 2014 doorloopt dezelfde procedure als de ontwerp ‘Structuurvisie RO 2010 – partiële herziening 2014’.

Beide liggen gelijktijdig ter visie ten behoeve van inspraak.

Beschikbaarheid en inzage van de stukken

U kunt het ontwerp van de ‘Structuurvisie RO 2010 – partiële herziening 2014’ met de daarbij behorende stukken, zoals het plan MER, vanaf 13 september 2013 tot en met 11 oktober 2013 raadplegen en downloaden via:

Daarnaast ligt het ontwerp met de daarbij behorende stukken, zoals het plan MER, met ingang van 13 september 2013 tijdens openingstijden ter inzage in het Provinciehuis. Tevens hebben wij aan alle gemeenten in Noord-Brabant verzocht om een link naar de ‘Structuurvisie RO 2010 – partiële herziening 2014’ op hun website op te nemen.

Hoe kunt u uw reactie geven?

  • U kunt eenvoudig en direct reageren via http://ruimtelijkeplannen.brabant.nl U krijgt na verzending van uw inspraakreactie een pdf toegestuurd voor uw archief met de inhoud van uw reactie. Ook krijgt u automatisch een ontvangstbevestiging. Het apart insturen van een brief is dan niet meer nodig.
  • U kunt uw reactie ook schriftelijk inbrengen. Wij verzoeken u deze te richten aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch onder vermelding van: Structuurvisie 2014.