Stempas

Over de stempas, stemmen in een andere gemeente, de kiezerspas of een vervangende stempas.

Met de stempas kunt u bij elke stembureau binnen de gemeente Moerdijk stemmen. Het stembureau bij u in de buurt is op de stempas aangegeven. Op de kandidatenlijst, staan alle stembureaus in de gemeente Moerdijk vermeld.

Stembureaus in de gemeente Moerdijk

Bezorging stempassen

De bezorging van de stempassen in de gemeente Moerdijk zal plaatsvinden op vrijdag 26 april 2019.

Bezorging kandidatenlijsten

De bezorging van de kandidatenlijsten in de gemeente Moerdijk zal plaatsvinden op vrijdag 10 mei 2019.

Bijzonderheden

Is uw identiteitsbewijs gestolen of vermist dan kunt u bij de gemeente een vermissingsverklaring laten opmaken. Met deze vermissingsverklaring in combinatie met een pasje met uw naam en foto kunt u bij het stembureau uw stem uitbrengen.

Als u in verkiezingstijd verhuist, kan het zijn dat u nog moet stemmen in uw oude gemeente. Beslissend daarbij is de datum van kandidaatstelling, namelijk 9 april 2019. Het adres waarop u op die dag officieel staat ingeschreven bepaalt waar u moet stemmen.

Vervangende stempas

Wanneer u kiesgerechtigd bent, maar u heeft geen stempas ontvangen of de stempas is verloren of beschadigd, dan kunt u een vervangende stempas aanvragen. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Schriftelijk aanvragen kan tot en met 20 mei 2019. De stempas wordt zo spoedig mogelijk naar u toegestuurd.
Bij de balies van de gemeentewinkel kunt u uiterlijk woensdag 22 mei 2019 tot 12.00 uur mondeling een vervangende stempas aanvragen. Kijk hiervoor bij onze openingstijden. Een afspraak kunt u maken via moerdijk.nl/afspraak.

Met het aanvragen van een nieuwe stempas, wordt uw oude stempas ongeldig gemaakt en kunt u de oude stempas niet meer gebruiken als u deze terugvindt.

Kiezerspas

Moerdijkse kiezers die bij de komende verkiezingen hun stem in een andere gemeente willen uitbrengen kunnen een kiezerspas aanvragen. Met de kiezerspas voor de verkiezing van het Europees Parlement kunt u in ieder stembureau in Nederland stemmen.

Mondeling verzoek

Uiterlijk 22 mei 2019 tot 12.00 uur en ná ontvangst van de stempas kan een kiezer in persoon bij de balies van de gemeentewinkel een verzoek doen tot afgifte van een kiezerspas. Daarbij moet een geldig identiteitsbewijs worden overgelegd.

Schriftelijk verzoek

Er zijn formulieren beschikbaar voor het aanvragen van een kiezerspas. Het verzoek moet uiterlijk 20 mei 2019 zijn ontvangen door de gemeente waar de kiezer op 9 april 2019 (dag van de kandidaatstelling) staat ingeschreven.

Formulier model K 6: aanvraag kiezerspas Europees Parlement

De ingevulde én ondertekende formulieren opsturen naar:
Gemeente Moerdijk
Bureau verkiezingen
Postbus 4
4760 AA Zevenbergen

Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de kiezer al is toegestaan om op verzoek bij volmacht te stemmen. Als het verzoek wordt ingewilligd, krijgt de kiezer een kiezerspas toegestuurd. 

Volmacht

Als u niet in de gelegenheid bent zelf te gaan stemmen voor de verkiezing van het Europees Parlement - bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie - kunt u een andere kiezer machtigen dit voor u te doen. Dit kan op twee manieren, namelijk door overdracht van de stempas of met een schriftelijk verzoek om bij volmacht te mogen stemmen.

Bij een onderhandse volmacht moet de gemachtigde iemand zijn die in de gemeente Moerdijk woont en die zelf ook een stempas heeft ontvangen. Zowel de gemachtigde als de volmachtgever mogen niet uitgesloten zijn van het kiesrecht én moeten op 23 mei 2019 18 jaar of ouder zijn. De gemachtigde kan hoogstens voor 2 andere kiezers stemmen en moet deze stemmen tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.

Bij een schriftelijke volmacht moet de gemachtigde iemand zijn die in Nederland woont en die zelf ook een stempas heeft ontvangen. Zowel de gemachtigde als de volmachtgever mogen niet uitgesloten zijn van het kiesrecht én moeten op 23 mei 2019 18 jaar of ouder zijn. De gemachtigde mag niet meer dan 2 machtigingen hebben aangenomen en moet deze machtigingen tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.

Heeft u een kiezerspas aangevraagd dan kan deze alsnog worden omgezet in een onderhandse volmacht. Hierdoor kan een andere kiesgerechtigde voor u stemmen in een ander stembureau binnen de gemeente Moerdijk. Dit kunt u doen door de achterzijde van de kiezerspas volledig in te vullen en te ondertekenen.

Onderhandse volmacht

Bij een onderhandse volmacht moeten zowel de volmachtgever als de gemachtigde op 9 april 2019 (dag van de kandidaatstelling) in de gemeente Moerdijk staan ingeschreven.Overdracht van de stempas aan een andere Moerdijkse kiezer kan tot en met 23 mei 2019.Hiervoor moet u samen met de gemachtigde het volmachtbewijs op de achterkant van uw stempas invullen en ondertekenen. De stempas verandert daarmee in een onderhandse volmacht.

Belangrijk

Aan degene die voor u gaat stemmen moet u (een kopie van) een identiteitsbewijs meegeven, die de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laat zien. Het identiteitsbewijs mag vijf jaar verlopen zijn (dus bij “geldig tot” moet er staan: ”24 mei 2014 of een latere datum”).Als u uw stempas via onderhandse volmacht heeft omgezet en uiteindelijk toch zelf wilt gaan stemmen, kunt u de onderhandse volmacht intrekken. In dat geval moet u uw omgezette stempas terugvragen bij de gemachtigde. Met deze stempas kunt u stemmen.

Schriftelijk verzoek om bij volmacht te stemmen

Bij een schriftelijke volmacht moet de gemachtigde iemand zijn die in Nederland woont en die zelf ook een stempas heeft ontvangen. Een schriftelijk verzoek moet uiterlijk 20 mei 2019 zijn ontvangen door de gemeente waar de kiezer op 9 april 2019 (dag van de kandidaatstelling) staat ingeschreven.U moet samen met de gemachtigde het formulier invullen en ondertekenen.

Formulier model L 8: aanvraag schriftelijke volmacht Europees Parlement

De ingevulde én ondertekende formulieren opsturen naar:
Gemeente Moerdijk
Bureau verkiezingen
Postbus 4
4760 AA Zevenbergen

Belangrijk

Als het verzoek wordt ingewilligd ontvangt degene die u heeft gemachtigd een schriftelijk volmachtbewijs.U bent dan niet meer bevoegd om zelf aan de stemming deel te nemen. De schriftelijke volmacht kan niet worden ingetrokken.Het is bij de aanvraag van een schriftelijke volmacht niet nodig om een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs mee te sturen, omdat de identiteit en de kiesgerechtigdheid in de Basisregistratie Personen (BRP) wordt gecontroleerd. Voor kiezers zonder een identiteitsbewijs of met een identiteitsbewijs dat meer dan 5 jaar is verlopen, is stemmen bij schriftelijke volmacht de enige manier om een stem uit te brengen.