Grondwater in de gemeente Moerdijk

Om de grondwaterstand te meten heeft de gemeente Moerdijk een grondwatermeetnet ingericht. Twee keer per jaar wordt het gemeten grondwater uitgelezen. Wilt u weten hoe hoog het grondwater bij u in de buurt staat dan kunt u contact opnemen met de Team openbare ruimte, Cluster Water. Bereikbaar onder het algemene nummer van de gemeente Moerdijk 14 0168.

Wat doet de gemeente?

De gemeente heeft de zorgplicht voor het grondwater. Dit houdt in dat de gemeente in het openbaar gebied maatregelen moet treffen om structurele grondwateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Deze zorgplicht heeft het karakter van een inspanningsverplichting. Dit houdt in dat de gemeente alleen maatregelen in de openbare ruimte hoeft te treffen als er sprake is van structurele grondwateroverlast en alleen als dit doelmatig is. Doelmatig wil zeggen dat de gemeente per situatie een afweging moet maken van kosten en baten.

Als er in uw wijk sprake is van een structureel grondwaterprobleem zal de gemeente bekijken of er en zo ja welke maatregelen in de openbare ruimte genomen kunnen worden om het grondwaterprobleem te verhelpen. De aanleg van een drainageleiding in de openbare ruimte die het grondwater afvoert kan een mogelijkheid zijn. Op grond van doelmatigheid legt de gemeente alleen een drainageleiding aan als dit samengaat met het vervangen van het riool.

Naast de zorgplicht voor het grondwater is de gemeente verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer van riolering op openbaar terrein. Via de riolering wordt ook overtollig grondwater, afvalwater en hemelwater afgevoerd.

Waar bent u zelf verantwoordelijk voor?

De gemeente treft alleen maatregelen in de openbare ruimte. Particulieren (zoals huiseigenaren) zijn zelf verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen tegen grondwaterproblemen op hun eigen terrein/perceel. Dit geldt ook voor funderingsproblemen, lekkende kelders en voor bijvoorbeeld begane vloeren die niet dampdicht zijn. Ondergrondse gebruiksruimtes van panden, zoals een kelder of een souterrain, moeten volgens de bouwregelgeving waterdicht zijn. Als dat niet het geval is, is er sprake van een bouwkundig probleem waarvoor de eigenaar verantwoordelijk is. Eventuele bouwtechnische aanpassingen om grondwaterproblemen tegen te gaan, zijn dan ook voor uw eigen rekening.

Bij overlast door een te hoge grondwaterstand kunt u een aantal maatregelen (laten) uitvoeren. Denk hierbij aan het waterdicht maken van uw vloer, het opvullen van de kruipruimte of het aanleggen van een drainage in uw tuin. Ook is het belangrijk om uw woning en kruipruimte goed te ventileren.

Wat kunt u doen om grondwaterproblemen te voorkomen?

Hoge/lage grondwaterstand

Als het grondwater te hoog staat, kan dit overlast geven. Denk bijvoorbeeld aan water in uw kruipruimte of kelder en vochtproblemen in uw woning. Ook kan uw tuin drassig raken. Een (te) lage grondwaterstand kan ook problemen geven. Zo kunnen er problemen ontstaan met een zakkende bodem en kunnen er problemen ontstaan met de fundering (houten palen) van uw woning.

Oorzaken problemen thuis

De drie belangrijkste oorzaken van de vochtproblemen in huis zijn vaak: te weinig ventilatie, lekke riolen of regenpijpen of een te hoge grondwaterstand. Ventileren kan heel gemakkelijk door één keer per dag de ramen even open te zetten. Dit is belangrijk om het vocht in huis, van het koken of wassen, te verdrijven. Ook het met het ventileren van de kruipruimte kunt u soms een muffe lucht in huis voorkomen. Door een lekke regenpijp kan vocht door de buitenmuur naar binnen komen. Daarnaast kan ook het riool in uw huis lekken of verstopt zijn. Dit zorgt ook voor vochtoverlast. Schakel een installateur in als u dit soort problemen hebt.

Grondwater in de kruipruimte

Grondwater in de kruipruimte hoeft geen probleem te zijn, immers de kruipruimte heeft geen functie. Maar als gevolg van het water in de kruipruimte kunnen er wel problemen in de woning ontstaan. Als u grondwater in de kruipruimte hebt en daarvan hinder ondervindt (bijvoorbeeld vocht in de muren) adviseren wij u om de situatie bij uw woning door een adviesbureau te laten onderzoeken. Een oplossing kan zijn om gaten en kieren in de begane grondvloer te dichten en het kruipluik vochtdicht te maken. Hiermee voorkomt u dat vochtige lucht vanuit de kruipruimte naar de woonruimte stroomt. Een andere oplossing kan zijn om te diepe kruipruimten op te hogen/vullen met goed doorlatend materiaal. Het effect is dat het grondwater minder goed kan optrekken.

Ook kan het een oplossing zijn om een drainage in uw tuin of onder uw woning aan te leggen. Deze drainage dient u, indien mogelijk af te voeren naar het oppervlaktewater (sloot). Indien dit niet tot de mogelijkheid behoort wil de gemeente het overtollige grondwater dat via de drainage wordt afgevoerd in ontvangst nemen op de openbare riolering, mits voldaan wordt aan de voorwaarden uit de beslisboom.

Water wegpompen

Wij adviseren u om het grondwater niet uit uw kruipruimte weg te pompen. Dat is slechts een tijdelijke oplossing waardoor schade aan uw woning en omliggende gebouwen kan ontstaan. Door het wegpompen van het grondwater wordt namelijk het evenwicht in de ondergrond verstoord waardoor de bodem kan zakken. Daarnaast is, als uw huis of dat van uw buren op houten palen is gebouwd, dit grondwater nodig om te voorkomen dat de palen gaan rotten.