Wie doet wat?

Rijk, waterschappen, provincies en gemeenten hebben elk hun eigen taak in het waterbeheer. Samen wordt gewerkt aan schoon en veilig water.

Rijk

Het Rijk maakt het waterbeleid op hoofdlijnen en is verantwoordelijk voor het operationele beheer van de zogenaamde 'rijkswateren'. Dit beheer is ondergebracht bij Rijkswaterstaat. Kijk voor meer informatie op de website van Rijkswaterstaat.

Provincie

De provincie Noord-Brabant zorgt dat we droge voeten houden, dat er voldoende schoon drinkwater is en natuurgebieden niet verdrogen. Economische en ecologische ontwikkelingen moeten hand in hand gaan. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Provincie Noord-Brabant.

Waterschap

De gemeente Moerdijk ligt in het beheersgebied van Waterschap Brabantse Delta. Het waterschap draagt zorg voor een goede waterbeheersing in het gebied en is verantwoordelijk voor de waterkwantiteit, waterkwaliteit, zuiveringsbeheer, waterkeringenbeheer en vaarwegbeheer. De werkzaamheden die het waterschap uitvoert worden betaald uit de waterschapsbelasting. Kijk voor meer informatie op de website van Brabantse Delta.

Gemeente

De gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling en het transport van afvalwater dat afkomstig is van huizen en bedrijven. Huiseigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de aansluiting op het riool. Vanaf dit aansluitpunt neemt de gemeente de verantwoordelijkheid over. De gemeente is ook verantwoordelijk voor de zorg voor het overtollige hemelwater (regenwater) en grondwater. De gemeente is hét eerste aanspreekpunt voor de burger bij grondwaterproblemen. De gemeente heeft ook een rol in het beheer van de kwaliteit van het grondwater.

Inwoners

Ook de inwoners van Moerdijk hebben verantwoordelijkheden in het waterbeheer.

  1. Riolering
    De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel (inclusief gemalen, pompen en bergbezinkbassins). Als eigenaar van een woning of bouwwerk, bent u verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de aansluiting op dit stelsel. U kunt helpen verstoppingen in het riool te voorkomen: 'Wat mag er wel en niet door het riool gespoeld worden?'
  2. Grondwater
    Als eigenaar van een woning bent u zelf verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen tegen grondwateroverlast op eigen terrein.

Drinkwaterbedrijf

Drinkwater is gezuiverd grondwater of water uit de grote rivieren. Dit water waar wij van drinken, en dat wij gebruiken om mee te koken en in te baden wordt in de gemeente Moerdijk geleverd door Brabant Water.

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)

De omgevingsdienst behandelt en beoordeelt meldingen en aanvragen voor vergunningen voor het lozen van afvalwater op het openbare riool. De omgevingsdienst houdt hier vervolgens ook toezicht op. Dat betekent in de praktijk het monitoren en onderzoeken van de kwaliteit en de hoeveelheid van het afvalwater, onder meer door het nemen van monsters. Meer informatie over de OMWB vindt u op www.omwb.nl.