Dintel/Tonnekreek - Werkzaamheden ecologische verbindingszone

Waterschap Brabantse Delta en gemeente Moerdijk gaan samen aan de slag met het natuurlijk inrichten van de waterloop tussen de Dintel en de Tonnekreek als ecologische verbindingszone (EVZ). Door deze inrichting verbetert de waterkwaliteit, wordt natuur aangelegd en verbinden we de bestaande natuurgebieden met elkaar. De totale opgave bedraagt 2½ km (6¼ ha).

kaartje-uit-projectplan-evz-dinteltonnekreek.png

Wat gaan we doen?

De ecologische verbindingszone (EVZ) Dintel-Tonnekreek wordt ingericht als moeraszone. Deze moeraszone is een strook natuur langs een waterloop, met op afstand van elkaar zogeheten stapstenen. Stapstenen zijn bredere leefgebiedjes (bijvoorbeeld poelen) voor dieren. De ecologische verbindingszone bestaat uit moeras, (vochtig) grasland, open water, struikgewas en hier en daar wat bos. Het gebied richt zich vooral op rietvogels, kleine zoogdieren, amfibieën, libellen en kokerjuffers. 

Door realisatie van een natte ecologische verbindingszone langs de Tonnekreek wordt het gebied gevarieerder en aantrekkelijker voor een grotere diversiteit aan diersoorten. De ecologische verbindingszone verbetert de landschappelijke kwaliteit en belevingswaarde van het gebied. Ze maakt de omgeving mooier. Bij de inrichting van de ecologische verbindingszone worden de volgende inrichtingselementen toegepast:

  • Moeras en rietkragen,
  • vochtig grasland
  • open water, struweel en bos en
  • ruigtes.

Bekijk het ontwerp

Met de aanleg van de ecologische verbindingszone ontstaat ook extra waterbergingscapaciteit, waardoor lokale wateroverlast in de directe omgeving minder wordt. Met een deel van de vrijkomende grond (klei) wordt een dijksloot langs de Slobbegorsedijk gedicht. De Slobbegorsedijk is een regionale kering, die niet voldoet aan de toetsingseisen voor 2050 vanwege een kans op piping. Vooruitlopend daarop wordt met het dichten van de dijksloot nu al de kans op piping verkleind. Bij piping kan water onder een kade of dijk doorstromen als gevolg van een groot waterstandsverschil.

Het plan voor de ecologische verbindingszone is uitgewerkt in het ontwerp Projectplan Waterwet EVZ Dintel Tonnekreek. Dat plan heeft vanaf 4 maart 2021 voor 6 weken ter inzage gelegen. Bekijk het Projectplan Waterwet.

Resultaat

Door de aanpassingen verbeteren we waterkwaliteit en de stroomsnelheid van het water en ontstaat er een leefgebied voor veel dier- en vissoorten.

Locatie

De EVZ Dintel Tonnekreek ligt tussen de Dintel/Slobbegorsedijk en de Oude Heijningsedijk, tussen Heijningen en Fijnaart in de gemeente Moerdijk.

Samenwerking

Dit project is mede tot stand gekomen door financiering vanuit het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB).

Werkzaamheden

De werkzaamheden die Vissers Ploegmakers gaat uitvoeren is het realiseren van een Ecologische Verbindingszone (EVZ) vanaf de Oude Heijningsedijk tot aan het gemaal van het Waterschap. In onderstaande figuur is in het oranje aangegeven wat het werkgebied is.
De werkzaamheden zullen dinsdag 11 april starten en zullen circa 8 werkweken duren. Vissers Ploegmakers gaat starten in deelgebied 1 (nabij Camping Mariendreef) en zal na realisatie verder gaan in deelgebied 2 (ten zuiden van de Elisabethweg) en deelgebied 3 (nabij gemaal Waterschap).

Transportroutes

Met het cultuurtechnisch grondwerk gaan ook grondtransporten gepaard. Deze grondtransporten zullen plaatsvinden over een klein deel van de Slobbegorsedijk en Groeneweg richting de Postbaan. In onderstaande figuur is in het rood de transportroute schematisch ingetekend. Op de Slobbegorsedijk worden verkeersregelaars ingezet op het transport op de Slobbegorsedijk te regelen. Op die manier streven we ernaar om de hinder van transportvoertuigen tot een minimum te beperken en de veiligheid van iedere weggebruiker te waarborgen.

transportroute.JPG

Waar kan ik terecht met mijn vragen of opmerkingen?

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact via info@moerdijk.nl of via telefoonnummer 14 0168